EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2288

Verordening (EG) nr. 2288/2002 van de Raad van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1601/2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit de Republiek Tsjechië, Rusland, Thailand en Turkije

PB L 348 van 21.12.2002, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2003; stilzwijgende opheffing door 32003R1268

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2288/oj

32002R2288

Verordening (EG) nr. 2288/2002 van de Raad van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1601/2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit de Republiek Tsjechië, Rusland, Thailand en Turkije

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0052 - 0053


Verordening (EG) nr. 2288/2002 van de Raad

van 19 december 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1601/2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit de Republiek Tsjechië, Rusland, Thailand en Turkije

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1), inzonderheid op artikel 8,

Gelet op het voorstel dat door de Commissie na overleg met het raadgevend comité werd ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

A. VOORAFGAANDE PROCEDURE

(1) Op 5 mei 2000 heeft de Commissie een antidumpingprocedure ingeleid(2) in verband met de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen kabels uit verschillende landen, waaronder Turkije.

(2) In het kader van deze procedure werden in augustus 2001 antidumpingrechten vastgesteld (Verordening (EG) nr. 1601/2001(3)) die ten doel hadden een einde te maken aan de schadelijke gevolgen van dumping.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 230/2001 van de Commissie(4) waren voorlopige maatregelen vastgesteld. Bij artikel 2, lid 1, van die verordening had de Commissie onder meer een prijsverbintenis van de Turkse exporteur/producent Celik Halat ve Tel Sanayii AS aanvaard. Producten die door deze onderneming waren vervaardigd en rechtstreeks naar de Gemeenschap uitgevoerd, waren vrijgesteld van het bij artikel 2, lid 2, ingestelde antidumpingrecht.

B. OPZEGGING VAN DE VERBINTENIS

(4) Celik Halat ve Tel Sanayii AS heeft de Commissie medegedeeld dat zij haar verbintenis wenste op te zeggen. Bij Verordening (EG) nr. 2303/2002 van de Commissie(5) werd de naam van deze onderneming bijgevolg geschrapt in de lijst van ondernemingen waarvan de Commissie bij artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 230/2001 een verbintenis had aanvaard.

C. WIJZIGING VAN VERORDENING (EG) Nr. 1601/2001

(5) Gezien het bovenstaande en overeenkomstig artikel 8, lid 9, van Verordening (EG) nr. 384/96 moet artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1601/2001 worden gewijzigd en moet op producten die zijn vervaardigd door Celik Halat ve Tel Sanayii AS het antidumpingrecht van 31 % worden toegepast, als vastgesteld bij artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1601/2001,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tabel in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1601/2001 wordt vervangen door de volgende tabel:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

L. Espersen

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).

(2) PB C 127 van 5.5.2000, blz. 12.

(3) PB L 211 van 4.8.2001, blz. 1.

(4) PB L 34 van 3.2.2001, blz. 4.

(5) Zie bladzijde 80 van dit Publicatieblad.

Top