EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2004

Verordening (EG) nr. 2004/2002 van de Commissie van 8 november 2002 betreffende de procedure ter bepaling van het vlees- en vetgehalte van bepaalde producten in de sector varkensvlees

OJ L 308, 9.11.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2004/oj

32002R2004

Verordening (EG) nr. 2004/2002 van de Commissie van 8 november 2002 betreffende de procedure ter bepaling van het vlees- en vetgehalte van bepaalde producten in de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 308 van 09/11/2002 blz. 0022 - 0024


Verordening (EG) nr. 2004/2002 van de Commissie

van 8 november 2002

betreffende de procedure ter bepaling van het vlees- en vetgehalte van bepaalde producten in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000(2), en met name op artikel 13, lid 12,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 969/2002 van de Commissie(4), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie van 17 december 1987 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1007/2002(6), is op basis van de gecombineerde nomenclatuur een landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties vastgesteld.

(2) Om de uniforme toepassing van de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 opgenomen nomenclatuur in de sector varkensvlees te waarborgen, moeten bepalingen worden vastgesteld met het oog op de indeling van de producten van de codes 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 en 1602 49 19 91/30.

(3) Er moet een procedure worden vastgesteld om de gewichtspercenten vlees en vet te bepalen.

(4) In Verordening (EEG) nr. 1583/89 van de Commissie van 7 juni 1989 betreffende de procedure ter bepaling van het gehalte aan vlees en vet van bepaalde producten in de sector varkensvlees(7), is een procedure voor de bepaling van de gewichtspercenten vlees en vet vastgesteld. De beschrijving van de in die verordening bedoelde producten beantwoordt echter niet langer aan de werkelijkheid en moet derhalve worden aangepast. Naar aanleiding van deze wijziging moet de terzake geldende regeling worden herwerkt en moet de nieuwe tekst gebaseerd worden op artikel 37 van het Verdrag, omdat deze uitsluitend betrekking heeft op de uniforme toepassing van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen die onder de respectieve bevoegdheid van het Comité van beheer voor varkensvlees en het Comité douanewetboek vallen, zijn in overeenstemming met het advies van deze beide comités,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gewichtspercenten vlees en vet van de producten van de codes 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 en 1602 49 19 91/30 van de nomenclatuur in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 worden volgens de in de bijlage opgenomen procedure bepaald.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1583/89 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor de op of na 18 november 2002 aangevraagde uitvoercertificaten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 november 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.

(3) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(4) PB L 149 van 7.6.2002, blz. 20.

(5) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.

(6) PB L 153 van 13.6.2002, blz. 8.

(7) PB L 156 van 8.6.1989, blz. 13.

BIJLAGE

ANALYSEPROCEDURE

Het gehalte aan vlees en vet wordt bepaald overeenkomstig de volgende procedure:

1. Analysemethoden

1.1. Voor de analyse dienen homogene en representatieve monsters van het vleesproduct te worden gebruikt.

1.2. Er dient gebruik te worden gemaakt van de volgende analysemethoden:

1.2.1. stikstof: bepaling van het stikstofgehalte - Kjeldahl-methode;

1.2.2. vocht: bepaling van het vochtgehalte van vlees en vleesproducten - ISO 1442 - 1997;

1.2.3. vet: bepaling van het totale vetgehalte van vlees en vleesproducten - extractie met petroleumether na hydrolyse met chloorwaterstofzuur;

1.2.4. as: bepaling van het asgehalte van vlees en vleesproducten - ISO 936 - 1998.

1.3. De voorschriften van de ISO-normen met betrekking tot de monsterneming behoeven niet als dwingend in de zin van deze verordening te worden beschouwd.

2. Berekening van het gehalte aan vlees en vet

% ontvet vlees

>PIC FILE= "L_2002308NL.002402.TIF">

% vlees en vet

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Hierin is:

NT= het bij de analyse gevonden totale stikstofgehalte, uitgedrukt in gewichtspercenten;

Nx= de stikstof afkomstig van andere bestanddelen dan vlees, uitgedrukt in gewichtspercenten;

f=

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

F= de bij de analyse gevonden hoeveelheid vet die aan het product kan worden onttrokken, uitgedrukt in gewichtspercenten.

Het totale stikstofgehalte en het totale gehalte aan vet dat aan het product kan worden onttrokken, worden bepaald overeenkomstig de methoden vermeld onder 1.2.1 en 1.2.3. De bepaling van het vochtgehalte (1.2.2) en het asgehalte (1.2.4) maakt het mogelijk het gehalte aan andere bestanddelen bij benadering vast te stellen.

Om correcties aan te brengen voor de stikstof van andere bestanddelen dan vlees (factor Nx) dient de hoeveelheid van ieder stikstofhoudend bestanddeel van het product en het stikstofgehalte van dat bestanddeel bekend te zijn.

Het gemiddelde stikstofgehalte van enige andere bestanddelen dan vlees die in bereidingen kunnen voorkomen, is vermeld in onderstaande tabel:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voor de herhaalbaarheid van de analyseprocedure wordt verwezen naar de bovenvermelde ISO-normen.

De gemiddelde uitkomst van ten minste twee bepalingen dient in aanmerking te worden genomen.

Top