EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1061

Verordening (EG) nr. 1061/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

OJ L 162, 20.6.2002, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1061/oj

32002R1061

Verordening (EG) nr. 1061/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 162 van 20/06/2002 blz. 0006 - 0009


Verordening (EG) nr. 1061/2002 van de Commissie

van 19 juni 2002

betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verscheidene lidstaten zijn voorraden ontstaan door de toepassing van de interventiemaatregelen in de sector rundvlees. Om te voorkomen dat producten te lang moeten worden opgeslagen, moet een deel van deze voorraden bij openbare inschrijving worden verkocht.

(2) Deze verkoop dient, op enige bijzondere, noodzakelijke uitzonderingen na, plaats te vinden volgens de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(4).

(3) Met het oog op een regelmatige en uniforme inschrijvingsprocedure moeten maatregelen worden getroffen ter aanvulling van die welke zijn bepaald in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(4) Er moet worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wegens de administratieve moeilijkheden bij de toepassing hiervan in de betrokken lidstaten.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van ongeveer:

- 500 ton achtervoeten met been, in het bezit van het Spaanse interventiebureau;

- 1000 ton achtervoeten met been, in het bezit van het Italiaanse interventiebureau;

- 500 ton achtervoeten met been, in het bezit van het Duitse interventiebureau;

- 800 ton achtervoeten met been, in het bezit van het Oostenrijkse interventiebureau;

- 500 ton achtervoeten met been, in het bezit van het Franse interventiebureau.

Nadere informatie over de hoeveelheden is opgenomen in bijlage I.

2. Onverminderd het bepaalde in deze verordening worden de in lid 1 bedoelde producten verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79, in het bijzonder titel II en titel III daarvan.

Artikel 2

1. In afwijking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 gelden de bepalingen en de bijlagen bij deze verordening als algemeen bericht van openbare inschrijving.

De betrokken interventiebureaus stellen een bericht van inschrijving op waarin met name worden vermeld:

a) de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees en

b) de termijn waarbinnen en de plaats waar de offertes moeten worden ingediend.

2. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen gegevens verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de producten zijn opgeslagen. Verder kunnen de interventiebureaus het in lid 1 bedoelde bericht bekendmaken door aanplakking te hunnen kantore en kunnen zij tot verdere bekendmaking in een andere vorm overgaan.

3. Voor ieder in bijlage I genoemd product geldt dat de interventiebureaus eerst het vlees verkopen dat het langst is opgeslagen.

4. Alleen offertes die uiterlijk op 25 juni 2002 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus, worden in aanmerking genomen.

5. In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bij het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten envelop, waarop het nummer van de betrokken verordening is vermeld. Deze envelop mag door het interventiebureau pas na afloop van de in lid 4 vermelde inschrijvingstermijn worden geopend.

6. In afwijking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 mogen de koelhuizen waar de producten opgeslagen zijn, niet in de offertes worden vermeld.

Artikel 3

1. De lidstaten delen de gegevens over de ontvangen offertes aan de Commissie mee uiterlijk op de werkdag na afloop van de termijn voor de indiening van de offertes.

2. Na onderzoek van de ontvangen offertes wordt een minimumverkoopprijs vastgesteld voor elk product of wordt besloten dat de verkoop niet doorgaat.

Artikel 4

De in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 120 EUR per ton.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.

(3) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(4) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia 8 E - 28005 Madrid Teléfono: (34) 916 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro, 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: (39) 06 445 39 40/06 445 19 58

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/791

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria Dresdner Straβe 70 A - 1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

FRANCE

Ofival 80, avenue de Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33) 144 68 50 00; Télécopieur: (33) 144 68 52 33.

Top