EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0441

2002/441/EG: Beschikking van de Commissie van 10 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 2002/69/EG van de Commissie betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2062)

OJ L 151, 11.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/441/oj

32002D0441

2002/441/EG: Beschikking van de Commissie van 10 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 2002/69/EG van de Commissie betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2062)

Publicatieblad Nr. L 151 van 11/06/2002 blz. 0016 - 0018


Beschikking van de Commissie

van 10 juni 2002

tot wijziging van Beschikking 2002/69/EG van de Commissie betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2062)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/441/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 97/78/EG moeten de nodige maatregelen worden vastgesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde producten uit derde landen, wanneer een potentieel ernstig gevaar voor de gezondheid van mens of dier opduikt of zich verspreidt.

(2) Nadat de aanwezigheid van chlooramfenicol was geconstateerd in bepaalde uit China ingevoerde visserij- en aquacultuurproducten heeft de Commissie Beschikking 2001/699/EG van 19 september 2001 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit China en Vietnam(2) vastgesteld.

(3) Naar aanleiding van tijdens een inspectiebezoek van de Gemeenschap aan China aan het licht gebrachte tekortkomingen heeft de Commissie bovendien Beschikking 2002/69/EG van 30 januari 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong(3) goedgekeurd. In deze beschikking is bepaald dat zij opnieuw moet worden bezien in het licht van de door de bevoegde autoriteiten van China verstrekte informatie, de resultaten van de geïntensiveerde bewaking en de door de lidstaten uitgevoerde tests op zendingen die aankomen vóór 14 maart 2002, en, indien nodig, de resultaten van door deskundigen van de Gemeenschap uitgevoerde inspectiebezoeken ter plaatse.

(4) Naar aanleiding van de door de Chinese autoriteiten verstrekte informatie en de gunstige resultaten van de tests die zijn uitgevoerd op bepaalde in de Atlantische Oceaan gevangen schaaldieren, op bepaalde visserijproducten en op gelatine, moet de invoer van deze producten uit China worden toegestaan. Aangezien echter chlooramfenicol is aangetroffen in visserijproducten van de soorten Alaska koolvis, kabeljauw en roodbaars, moet, om de veiligheid van die soorten te garanderen, tot 30 september 2002 een overgangsperiode gelden waarin 20 % van de ingevoerde partijen van deze producten die bij de communautaire inspectiepost aan de grens binnenkomen, intensief worden bewaakt en getest.

(5) Aangezien ook chlooramfenicol is aangetroffen in uit China ingevoerde darmen, moet de invoer van dit product op dezelfde wijze intensief worden bewaakt en getest als de visserijproducten van de soorten Alaska koolvis, kabeljauw en roodbaars.

(6) Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad(4) is een systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeder ingesteld en dat systeem moet worden toegepast voor de verplichte uitwisseling van informatie op grond van Richtlijn 97/78/EG.

(7) Deze beschikking moet opnieuw worden bezien in het licht van de door de bevoegde autoriteiten van China verstrekte informatie en garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde tests.

(8) Beschikking 2002/69/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2002/69/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door: "2. In afwijking van lid 1 staan de lidstaten overeenkomstig de navolgende bepalingen, die een aanvulling vormen op de bepalingen van Richtlijn 97/78/EG, de invoer toe van de in de bijlagen I en II bij deze beschikking opgenomen producten. Voor de in bijlage II opgenomen producten geldt dat de invoer alleen wordt toegestaan als de resultaten van de in artikel 3 bedoelde test gunstig zijn."

2. Artikel 3 wordt vervangen door: "Artikel 3

1. Tot 30 september 2002 wordt 20 % van alle zendingen van de in bijlage II bij deze beschikking genoemde, uit China ingevoerde producten volgens een passend bemonsteringsschema en een passende analysemethode door de lidstaten chemisch getest om na te gaan of de betrokken producten geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Deze tests moeten met name gericht zijn op het opsporen van residuen van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, contaminanten en verboden stoffen.

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde tests via het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 ingestelde systeem voor snelle waarschuwingen."

3. Artikel 6 wordt vervangen door: "Artikel 6

Deze beschikking moet opnieuw worden bezien in het licht van de door de bevoegde autoriteiten van China verstrekte informatie en garanties, van de resultaten van de in artikel 3 bedoelde tests, en, zo nodig, van de resultaten van het inspectiebezoek ter plaatse door deskundigen van de Gemeenschap."

4. De bijlage bij deze beschikking wordt toegevoegd als bijlagen I en II.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 14 juni 2002.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 251 van 20.9.2001, blz. 11.

(3) PB L 30 van 31.1.2002, blz. 50.

(4) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Lijst van voor menselijke consumptie of als diervoeder bedoelde producten van dierlijke oorsprong die in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

- Visserijproducten die op zee zijn gevangen, ingevroren en van een definitieve verpakking voorzien en die vervolgens rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap zijn aangevoerd, met uitsluiting van alle andere dan de hieronder bedoelde, in de Atlantische Oceaan gevangen schaaldieren, en met uitsluiting van: vis in gehele staat, vis ontdaan van kop en ingewanden, en visfilets van de soorten van bijlage II, die moeten worden getest

- Schaaldieren in gehele staat die in de Atlantische Oceaan zijn gevangen en die geen andere bereiding of verwerking hebben ondergaan dan invriezing en definitieve verpakking op zee en die vervolgens rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap zijn aangevoerd

- Gelatine

BIJLAGE II

Lijst van voor menselijke consumptie of als diervoeder bedoelde producten van dierlijke oorsprong die in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd na overeenkomstig artikel 3 chemisch te zijn getest

- Vis in gehele staat, vis ontdaan van kop en ingewanden, en visfilets van de volgende, in zee gevangen soorten:

- Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

- Kabeljauw (Gadus spp.)

- Roodbaars (Sebastes spp.)

- Darmen"

Top