EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2579

Verordening (EG) nr. 2579/2001 van de Commissie van 27 december 2001 tot derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft

OJ L 344, 28.12.2001, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 413 - 414
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 148 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 148 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 283 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002; stilzwijgende opheffing door 32001R1922

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2579/oj

32001R2579

Verordening (EG) nr. 2579/2001 van de Commissie van 27 december 2001 tot derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft

Publicatieblad Nr. L 344 van 28/12/2001 blz. 0068 - 0069


Verordening (EG) nr. 2579/2001 van de Commissie

van 27 december 2001

tot derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 38, lid 2, en artikel 47, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1209/2001 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1922/2001(4), is op een aantal punten van Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001(6), afgeweken met het oog op de uitzonderlijke marktsituatie die het gevolg is van de gebeurtenissen in verband met boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de latere mond- en klauwzeerepizoötie.

(2) De markt is nog altijd verstoord en wordt nog altijd gekenmerkt door een sterke prijsdaling. Bovendien zou de verwachte stijging van de productie in het eerste kwartaal van 2002 in verband met het feit dat de slachting van de momenteel op de bedrijven aangehouden dieren wordt uitgesteld, voor bepaalde categorieën runderen tot verdere prijsdalingen kunnen leiden. Het is dan ook dienstig de bij Verordening (EG) nr. 1209/2001 vastgestelde afwijkingen te blijven toepassen gedurende het eerste kwartaal van 2002 en tegelijkertijd enkele aanpasssingen aan te brengen.

(3) De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde speciale premie voor runderen wordt voor 2002 verhoogd van 136 EUR tot 150 EUR. Bijgevolg moet dit worden verdisconteerd in de verlaging van de prijs (voor halve geslachte dieren) voor magere dieren (graskalveren).

(4) Verordening (EG) nr. 1209/2001 moet bijgevolg worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1209/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 3 wordt vervangen door: "3. In afwijking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2000 wordt het in genoemde bepaling bedoelde maximumgewicht van de hele geslachte dieren vastgesteld op:

- 380 kg voor de eerste drie inschrijvingen van het eerste kwartaal van 2002, en

- 370 kg voor de laatste twee inschrijvingen van het eerste kwartaal van 2002.

Ook zwaardere geslachte dieren kunnen echter bij interventie worden aangekocht. In dat geval wordt de aankoopprijs voor ten hoogste het maximumgewicht betaald; voor voorvoeten wordt de aankoopprijs in dat geval voor ten hoogste 40 % van het maximumgewicht betaald;";

b) lid 4 wordt vervangen door: "4. In afwijking van artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2000:

- bedraagt, voor de tweede en de vijfde inschrijving van het eerste kwartaal van 2002, de termijn voor aflevering 24 kalenderdagen.";

c) in lid 7, derde streepje, wordt het getal "68" in de tweede zin vervangen door "75".

2. In artikel 2 wordt de tweede alinea vervangen door: "Zij is van toepassing op de inschrijvingen die worden geopend in het eerste kwartaal van 2002.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.

(3) PB L 165 van 21.6.2001, blz. 15.

(4) PB L 261 van 29.9.2001, blz. 52.

(5) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22.

(6) PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14.

Top