EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2540

Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

OJ L 341, 22.12.2001, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2540/oj

32001R2540

Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 341 van 22/12/2001 blz. 0079 - 0079


Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie

van 21 december 2001

houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 911/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit(3) gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2379/2001(4), zijn bepalingen opgenomen die voor het invoerstadium gelden, en met name de mogelijkheid voor de Commissie om in derde landen in het uitvoerstadium verrichte normcontroles te erkennen, en voorts ook algemene bepalingen die gelden voor de invoer van producten die in de derde landen niet in het uitvoerstadium zijn gecontroleerd.

(2) Aangezien de Commissie vooralsnog voor slechts één derde land de controles heeft erkend, is het dienstig de werkingssfeer van artikel 6, lid 4, van voornoemde verordening tijdelijk te verruimen en de bepaling te laten gelden voor alle partijen waarvoor het risico dat niet aan de normen is voldaan gering wordt geacht, ongeacht het gewicht van die partijen. Een aantal aanvragen van derde landen is momenteel in behandeling en zou in het eerste halfjaar van 2002 in een erkenning kunnen resulteren, zodat het dienstig is de bovenbedoelde verruiming van de werkingssfeer te beperken tot de periode tot en met 30 juni 2002.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot en met 30 juni 2002 kunnen de voor het invoerstadium bevoegde controle-instanties het bepaalde in artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 toepassen voor alle partijen waarvoor zij het risico dat niet aan de normen is voldaan gering achten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 129 van 11.5.2001, blz. 3.

(3) PB L 156 van 13.6.2001, blz. 9.

(4) PB L 321 van 6.12.2001, blz. 15.

Top