EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2352

Verordening (EG) nr. 2352/2001 van de Commissie van 30 november 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1608/2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

OJ L 315, 1.12.2001, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2002; stilzwijgende opheffing door 32002R0363

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2352/oj

32001R2352

Verordening (EG) nr. 2352/2001 van de Commissie van 30 november 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1608/2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0047 - 0047


Verordening (EG) nr. 2352/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1608/2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2826/2000(2), en met name op artikel 80,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1608/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1942/2001(4), is de toepassing van een aantal bepalingen van de Raad die bij artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 zijn ingetrokken, verlengd tot en met 30 november 2001, in afwachting dat de laatste hand wordt gelegd aan de uitvoeringsbepalingen van die verordening en dat die bepalingen worden goedgekeurd. De goedkeuring van die uitvoeringsbepalingen zal op 30 november 2001 niet volledig zijn afgewikkeld. Het is dan ook dienstig ervoor te zorgen dat sommige bij artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 ingetrokken bepalingen van de Raad nog gedurende een bijkomende korte periode kunnen blijven gelden.

(2) De aanvullende overgangsperiode vormt geen beletsel voor de tenuitvoerlegging van de essentie van de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn vanaf de door de Raad bepaalde datum, aangezien de voornaamste elementen van de materies waarop de bedoelde verordeningen betrekking hebben, reeds zijn geregeld bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 of bij de reeds aangenomen uitvoeringsverordeningen.

(3) Voor bepaalde aspecten, zoals de aanduiding de benaming, de aanbieding en de bescherming van bepaalde producten van de wijnsector, is de goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen minder ver gevorderd dan voor andere, omdat de door de Raad op dat gebied te behandelen onderwerpen zeer complex en delicaat zijn en omdat de goedgekeurde maatregelen rechtstreekse gevolgen hebben voor de marktdeelnemers van de Gemeenschap en van derde landen. Het is dan ook dienstig hiervoor te voorzien in een aanvullende overgangsperiode om deze maatregelen definitief te kunnen vaststellen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1608/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1 wordt de datum "30 november 2001" vervangen door "28 februari 2002";

2. in artikel 3 wordt de datum "30 november 2001" vervangen door "28 februari 2002";

3. in deel B van de bijlage wordt de datum "30 november 2001" vervangen door "28 februari 2002".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.

(3) PB L 185 van 25.7.2000, blz. 24.

(4) PB L 263 van 3.10.2001, blz. 25.

Top