EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2351

Verordening (EG) nr. 2351/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 896/2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap

OJ L 315, 1.12.2001, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R0219

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2351/oj

32001R2351

Verordening (EG) nr. 2351/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 896/2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0046 - 0046


Verordening (EG) nr. 2351/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 896/2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 216/2001(2), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 896/2001 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1613/2001(4), zijn de toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 vastgesteld die met ingang van 1 juli 2001 gelden voor het beheer van de in artikel 18, lid 1, van de laatstgenoemde verordening bedoelde tariefcontingenten voor de invoer.

(2) Lid 1 van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 896/2001, dat betrekking heeft op de wijze van bepaling van de referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers voor de tariefcontingenten A/B, bevat verwijzingen naar sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 in de oorspronkelijke versie ervan die gold van 1 juli 1993 tot en met 31 december 1998. Het is gerechtvaardigd om, voor een beter begrip van deze verwijzingen naar regelgeving die inmiddels is gewijzigd, op bepaalde verzoeken om verduidelijking in te gaan en de toepassing van de betrokken bepaling te illustreren. Deze verduidelijking van de bovenbedoelde bepaling van artikel 4, lid 1, brengt evenwel geen enkele verandering in de wijze waarop de referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers die bananen invoeren in het kader van de tariefcontingenten A/B, wordt bepaald.

(3) In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 is bepaald welke bewijsstukken een niet-traditionele marktdeelnemer aan de bevoegde autoriteit moet zenden om te kunnen worden geregistreerd. De bepaling inzake de bewijzen van invoer dient in technisch opzicht te worden aangepast door schrapping van de mogelijkheid om passende douanedocumenten over te leggen, aangezien voor de invoer in ieder geval een invoercertificaat nodig is.

(4) Voorts dient de Engelse versie van sommige bepalingen van de genoemde verordening te worden gecorrigeerd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 896/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende tekst toegevoegd als tweede alinea: "Voor de toepassing van de voorgaande alinea houden de bevoegde autoriteiten uitsluitend rekening met de primaire invoer die gedurende de referentieperiode is verricht op basis van referentiehoeveelheden die te danken waren aan de afzet van bananen uit derde landen en/of niet-traditionele ACS-bananen.".

2. In artikel 7, lid 2, wordt punt b) vervangen door: "b) de bewijzen van invoer van bananen, die worden geleverd door overlegging van de gebruikte invoercertificaten, en".

Artikel 2

Betreft uitsluitend de Engelse versie.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 31 van 2.2.2001, blz. 2.

(3) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 6.

(4) PB L 214 van 8.8.2001, blz. 19.

Top