EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2350

Verordening (EG) nr. 2350/2001 van de Commissie van 30 november 2001 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 315, 1.12.2001, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2350/oj

32001R2350

Verordening (EG) nr. 2350/2001 van de Commissie van 30 november 2001 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0044 - 0045


Verordening (EG) nr. 2350/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000(2), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 96/753/EG van de Raad van 6 december 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen(3), inzonderheid op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 993/2001(5), zijn de bepalingen gecodificeerd betreffende het beheer van de tariefcontingenten die dienen te worden benut in chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de aangiften voor het vrije verkeer.

(2) Voor 2002 dient het contingent te worden geopend waarin is voorzien in punt IV, onder 2, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte producten die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 1 januari tot en met 31 december 2002 worden op de in de bijlage bij deze verordening genoemde goederen van oorsprong uit Noorwegen de in die bijlage vermelde rechten toegepast binnen de grenzen van het daarin aangegeven jaarlijkse contingent.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde gemeenschappelijk tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.

(2) PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5.

(3) PB L 345 van 31.12.1996, blz. 78.

(4) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(5) PB L 141 van 28.5.2001, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top