EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1393

Verordening (EG) nr. 1393/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 waarbij, voor sommige regio's in Frankrijk, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de braaklegging

PB L 187 van 10.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1393/oj

32001R1393

Verordening (EG) nr. 1393/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 waarbij, voor sommige regio's in Frankrijk, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de braaklegging

Publicatieblad Nr. L 187 van 10/07/2001 blz. 0029 - 0030


Verordening (EG) nr. 1393/2001 van de Commissie

van 9 juli 2001

waarbij, voor sommige regio's in Frankrijk, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de braaklegging

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1038/2001(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1157/2001(4), zijn uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 vastgesteld met betrekking tot de voorwaarden voor de toekenning van de areaalbetalingen, waaronder die voor braaklegging.

(2) In artikel 19, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 is bepaald dat de braakgelegde percelen uit productie moeten blijven gedurende een periode die uiterlijk op 15 januari begint en niet eerder dan op 31 augustus eindigt, en behoudens andersluidende bepalingen niet voor landbouwproductie of een winstgevende bestemming mogen worden gebruikt. De overstromingen die zich in de maanden april en mei 2001 in sommige regio's in Frankrijk hebben voorgedaan, hebben de voedervoorziening nadelig beïnvloed en zullen, als niet voor het gebruikelijke voer kan worden gezorgd, zware inkomensverliezen voor de producenten tot gevolg hebben doordat dezen zich genoodzaakt zullen zien hun dieren te verkopen. Het is dus wenselijk voor tijdelijke alternatieven te zorgen door het gebruik van de in het kader van de regeling voor akkerbouwgewassen braakgelegde percelen toe te staan wanneer dat volgens objectieve criteria volkomen gerechtvaardigd is en ten minste 27 % van het voederareaal van het betrokken bedrijf overstroomd is geweest, waarbij evenwel maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat het gebruik van die percelen niet van winstgevende aard zal zijn.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het verkoopseizoen 2001/2002 kunnen in de in de bijlage genoemde regio's de voor braaklegging aangegeven percelen in afwijking van artikel 19, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 worden gebruikt voor de voedering van dieren wanneer dat volgens objectieve criteria volkomen gerechtvaardigd is en ten minste 27 % van het voederareaal van het betrokken bedrijf overstroomd is geweest.

2. Frankrijk neemt alle nodige maatregelen om te garanderen dat het gebruik van de braakgelegde percelen niet van winstgevende aard zal zijn, en met name om de op de betrokken percelen geoogste producten uit te sluiten van de bij Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad(5) ingestelde steunregeling voor gedroogde voedergewassen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 16.

(3) PB L 280 van 30.10.1999, blz. 43.

(4) PB L 157 van 14.6.2001, blz. 8.

(5) PB L 63 van 21.3.1995, blz. 1.

BIJLAGE

FRANKRIJK

De volgende departementen:

Loire-Atlantique

Calvados

Maine-et-Loire

Haute-Saône

Indre

Mayenne

Indre-et-Loire

Côte-d'Or

Aisne

Somme

Pas-de-Calais

Loir-et-Cher

Morbihan

Nord

Cher

Charente-Maritime

Sarthe

Vendée

Eure

Nièvre

Val-d'Oise

Yonne

Seine-Maritime

Rhône

Yvelines

Saône-et-Loire

Oise

Ille-et-Vilaine

Top