EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0503

2001/503/EG: Besluit van de Commissie van 22 juni 2001 betreffende door de begunstigde landen uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

OJ L 182, 5.7.2001, p. 58–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 35 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 97 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 97 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 60 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/503/oj

32001D0503

2001/503/EG: Besluit van de Commissie van 22 juni 2001 betreffende door de begunstigde landen uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

Publicatieblad Nr. L 182 van 05/07/2001 blz. 0058 - 0061


Besluit van de Commissie

van 22 juni 2001

betreffende door de begunstigde landen uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

(2001/503/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid(1), en met name op artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1267/1999 moeten de door de financiële bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid begunstigde landen erop toezien dat passende bekendheid wordt gegeven om:

a) de publieke opinie bewust te maken van de rol die de Gemeenschap ten aanzien van de maatregel vervult;

b) potentiële begunstigden en beroepsorganisaties te informeren over de mogelijkheden die de maatregel biedt.

(2) Ook is in artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1267/1999 bepaald dat de begunstigde landen er met name op moeten toezien dat duidelijk zichtbare borden worden geplaatst waarop wordt aangegeven dat de maatregel door de Gemeenschap wordt gecofinancierd en waarop het logo van de Gemeenschap is aangebracht, en dat zij ervoor moeten zorgen dat vertegenwoordigers van de Europese instellingen naar behoren worden betrokken bij de belangrijkste activiteiten van de overheidsdiensten in verband met de uit het ISPA toegekende communautaire bijstand.

(3) In datzelfde lid is bepaald dat de begunstigde landen de Commissie jaarlijks in kennis moeten stellen van de initiatieven die zij op het gebied van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen hebben genomen.

(4) In artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1267/1999 is bepaald dat de Commissie nadere bepalingen inzake voorlichting en publiciteit moet vaststellen.

(5) Het in artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1267/1999 bedoelde comité, het Comité van beheer van het ISPA, is geraadpleegd over de uitvoeringsbepalingen betreffende voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van dat Comité,

BESLUIT:

Artikel 1

De uitvoeringsbepalingen betreffende voorlichting en publiciteit inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1267/1999 zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2001.

Voor de Commissie

Michel Barnier

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73.

BIJLAGE

VEREISTEN INZAKE VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Nadere bepalingen betreffende voorlichting en publiciteit inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

1. DOELSTELLINGEN EN WERKINGSSFEER

De voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen over de bijstandsverlening uit het ISPA hebben tot doel:

- de bekendheid en de transparantie van de activiteiten van de Europese Unie te vergroten,

- de potentiële begunstigden en beroepsorganisaties te informeren over de door het ISPA geboden mogelijkheden.

De voorlichting en publiciteit heeft betrekking op alle maatregelen waarvoor het ISPA financiële bijstand verleent.

Voorlichting en publiciteit hebben tot doel het grote publiek evenals potentiële en eindbegunstigden, met inbegrip van:

- regionale en plaatselijke autoriteiten en andere overheidsinstanties,

- economische en sociale partners,

- niet-gouvernementele organisaties,

- uitvoerders en initiatiefnemers van projecten, en

- andere belanghebbenden,

te informeren over de mogelijkheden die het ISPA biedt.

2. ALGEMENE BEGINSELEN

De voor de uitvoering van een ISPA-project verantwoordelijke instantie (hierna "de verantwoordelijke instantie" genoemd) is verantwoordelijk voor alle publiciteitsmaatregelen ter plaatse. Daarvoor moet zij samenwerken met de diensten van de Commissie, die moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die in dit verband worden genomen.

De verantwoordelijke instantie dient alle passende bestuurlijke maatregelen te nemen voor een effectieve toepassing van deze bepalingen en voor de samenwerking met de diensten van de Commissie.

Als eenmaal is besloten tot bijstandsverlening in het kader van het ISPA, moeten tijdig voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen worden genomen. De Commissie behoudt zich het recht voor een procedure in te leiden tot vermindering, schorsing of intrekking van de ISPA-steun, indien een begunstigd land niet aan de voorwaarden van deze bijlage voldoet. In dergelijke gevallen geldt de procedure van bijlage III.1, deel VIII, van het Financieringsmemorandum dat met ieder begunstigd land wordt overeengekomen.

3. RICHTSNOEREN VOOR VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSMAATREGELEN

Onverminderd de nadere bepalingen van punt 4, gelden de volgende beginselen voor alle voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen.

3.1. Media

De verantwoordelijke instantie informeert de media op de meest passende wijze over de door het ISPA gecofinancierde acties. De bijdrage van de Europese Gemeenschap moet bij deze informatie duidelijk aan bod komen.

Hiertoe moeten bij de formele start en bij belangrijke fasen in de uitvoering van projecten voorlichtingsmaatregelen plaatsvinden, met name gericht op de regionale media (pers, radio en televisie). Daarbij moet op adequate wijze worden samengewerkt met het Bureau van de Commissie in het betrokken begunstigd land.

3.2. Voorlichtingsevenementen

Bij de organisatie van voorlichtingsevenementen (conferenties, seminars, beurzen en tentoonstellingen) in verband met de door het ISPA gecofinancierde projecten moeten de organisatoren melding maken van de bijdrage van de Europese Gemeenschap. Er moet van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de vlag van de Europese Gemeenschap in vergaderruimten op te hangen en om het logo van de Gemeenschap op documenten te plaatsen. Het Bureau van de Commissie in het begunstigde land biedt, indien nodig, ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van dergelijke evenementen.

3.3. Voorlichtingsmiddelen

Op de voorpagina van alle publicaties (brochures, folders) met betrekking tot projecten of vergelijkbare maatregelen moet duidelijk zichtbaar het Europese embleem worden aangebracht wanneer ook het nationale, regionale of plaatselijke embleem wordt gebruikt.

Wanneer publicaties een voorwoord bevatten, moet dit worden ondertekend door de bevoegde persoon in het begunstigde land en, namens de Commissie, tevens door het bevoegde lid van de Commissie of een aangewezen vertegenwoordiger, om de bijdrage van de Europese Gemeenschap duidelijk te maken. In de publicaties worden de referenties opgegeven van de instantie die voor de voorlichting van belanghebbenden verantwoordelijk is.

Bovengenoemde beginselen zijn eveneens van toepassing op audiovisuele en internetpublicaties.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE BEGUNSTIGDE LANDEN

De verantwoordelijke instantie moet in samenwerking met de Commissie een samenhangende reeks voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de gehele looptijd van het project vaststellen. Begunstigde landen moeten ervoor zorgen dat vertegenwoordigers van de Commissie, met inbegrip van haar bureaus, voldoende betrokken worden bij de belangrijkste openbare activiteiten in verband met het ISPA.

Bij de uitvoering van projecten neemt de verantwoordelijke instantie de volgende maatregelen om bekendheid te geven aan de bijdrage van het ISPA aan het project.

a) Voorlichting in verband met het project

Om het grote publiek bewust te maken van de bijstand van de Europese Gemeenschap door middel van het ISPA, worden ter plaatse voorlichtings- en publiciteitsacties georganiseerd. De verantwoordelijke instantie publiceert de inhoud van de projecten in de meest geschikte vorm en ziet erop toe dat deze documenten onder de plaatselijke en regionale media worden verspreid en voor belanghebbende partijen beschikbaar worden gesteld. In het kader van de maatregelen ter plaatse moeten:

- op de plaats van uitvoering van het project informatieborden, en

- bij infrastructuurvoorzieningen die toegankelijk zijn voor het grote publiek, een permanente gedenkplaat,

worden geplaatst overeenkomstig de hieronder beschreven speciale regeling inzake informatie op de plaats van uitvoering.

b) Algemene voorlichting in verband met het ISPA

Naast het onder a) genoemde, zorgt de nationale ISPA-coördinator regelmatig voor informatie over in het land verleende ISPA-bijstand, met bijzondere aandacht voor de uitvoering van projecten en de bereikte resultaten. Deze algemene informatie moet ten minste eenmaal per jaar worden verspreid en aan de Commissie worden toegezonden voor opname in het jaarverslag. Deze informatie krijgt de vorm van brochures voor het grote publiek, professioneel audiovisueel materiaal (bv. een videoclip) en persconferenties in geschikte fora. In deze informatie moeten projecten per soort worden gebundeld en/of moet bijzondere aandacht worden besteed aan belangwekkende projecten. De informatie moet worden aangeboden aan nationale en regionale televisie- en radiozenders, aan de Commissie en, op verzoek, aan andere belanghebbenden als beschreven onder 1.

5. WERKZAAMHEDEN VAN DE TOEZICHTCOMITÉS

- De vertegenwoordigers van de Commissie in het toezichtcomité zien, in samenwerking met de nationale ISPA-coördinator, toe op de naleving van de goedgekeurde bepalingen inzake publiciteit, met name de bepalingen betreffende informatieborden en gedenkplaten (zie onderstaande speciale regeling).

- Aan de voorzitter van het toezichtcomité wordt door de verantwoordelijke instantie informatie verstrekt over de kwaliteit en de doeltreffendheid van de publiciteit, alsmede passend bewijsmateriaal zoals foto's. Kopieën van dit materiaal worden toegezonden aan de Commissie.

- De voorzitter van ieder comité verstrekt de Commissie alle informatie die nodig is voor het jaarlijks verslag.

- De toezichtcomités zorgen voor passende informatie over hun werkzaamheden. Hiertoe informeert ieder toezichtcomité de media, zo vaak als nodig wordt geacht, over de voortgang van alle projecten waarvoor het verantwoordelijk is. De voorzitter is verantwoordelijk voor de contacten met de media en de vertegenwoordiger van de Commissie staat hem hierin bij.

- In samenwerking met de diensten van de Commissie en met het Bureau van de Commissie in het begunstigde land dienen ook passende regelingen te worden getroffen bij belangrijke evenementen, bv. een samenkomst op hoog niveau of een plechtige opening.

6. SLOTBEPALINGEN

De Commissie kan besluiten tot specifieke aanvullende maatregelen voorzover deze na overleg met de nationale ISPA-coördinator en de verantwoordelijke instantie nodig worden geacht.

De verantwoordelijke instantie kan te allen tijde aanvullende maatregelen treffen. Deze instantie raadpleegt en informeert de Commissie over de genomen initiatieven, zodat de Commissie op passende wijze bij de uitvoering ervan kan worden betrokken.

Om de uitvoering van deze bepalingen te vergemakkelijken, kan de Commissie passende bijstand verlenen en richtsnoeren geven.

Speciale regeling betreffende informatieborden en gedenkplaten

Om de zichtbaarheid van ISPA-projecten te garanderen, moeten de begunstigde landen de volgende voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen treffen.

1. INFORMATIEBORDEN

Op de plaats van uitvoering van door het ISPA gesteunde projecten moeten informatieborden worden geplaatst. Een deel van de oppervlakte van dat bord moet worden gebruikt om de aandacht te vestigen op de bijdrage van de Europese Gemeenschap.

De grootte van het bord moet in overeenstemming zijn met de belangrijkheid van het project.

Het aan informatie over de communautaire bijdrage gewijde deel van het bord moet aan de volgende eisen voldoen:

- het moet ten minste 50 % van de totale oppervlakte van het bord beslaan;

- de vermeldingen in dit deel dienen te bestaan uit het genormaliseerde embleem van de Europese Gemeenschap en de onderstaande tekst, opgemaakt volgens het voorbeeld in de bijlage.

Indien de verantwoordelijke autoriteit afziet van het plaatsen van een bord om hun eigen aandeel in de financiering van een project onder de aandacht te brengen, moet door middel van een speciaal bord worden gewezen op de bijstand van de Europese Gemeenschap. In dat geval moeten de bovenstaande bepalingen betreffende het aan de Europese Gemeenschap gewijde gedeelte analoog worden toegepast.

Het informatiebord wordt uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de werkzaamheden verwijderd en volgens de aanwijzingen in punt 2 door een gedenkplaat vervangen.

2. GEDENKPLATEN

Bij alle gerealiseerde voorzieningen die toegankelijk zijn voor het grote publiek, moet een permanente gedenkplaat worden aangebracht. Behalve het embleem van de Europese Gemeenschap moet daarop een tekst worden aangebracht waarin melding wordt gemaakt van de financiële steun van de Europese Gemeenschap.

De onderstaande tekst geldt als richtsnoer voor de vereiste inhoud: "Dit project is voor ... % medegefinancierd door de Europese Gemeenschap. Bij voltooiing in ...(jaar) bedroegen de totale kosten van het project ... (bedrag in nationale valuta) en de totale bijdrage van de Europese Gemeenschap ... (bedrag in nationale valuta).".

>PIC FILE= "L_2001182NL.006101.TIF">

Top