EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1264

Verordening (EG) nr. 1264/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2000 betreffende een permanente inschrijving uit hoofde van het verkoopseizoen 2000/2001 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de restitutie bij de productie voor suiker die in de chemische industrie wordt gebruikt, en van Verordening (EG) nr. 1729/97 betreffende de aanpassing van een aantal vooraf vastgestelde uitvoerrestituties als gevolg van een prijswijziging of van een wijziging van de opslagbijdrage in de sector suiker

OJ L 178, 30.6.2001, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1264/oj

32001R1264

Verordening (EG) nr. 1264/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2000 betreffende een permanente inschrijving uit hoofde van het verkoopseizoen 2000/2001 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de restitutie bij de productie voor suiker die in de chemische industrie wordt gebruikt, en van Verordening (EG) nr. 1729/97 betreffende de aanpassing van een aantal vooraf vastgestelde uitvoerrestituties als gevolg van een prijswijziging of van een wijziging van de opslagbijdrage in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 178 van 30/06/2001 blz. 0061 - 0062


Verordening (EG) nr. 1264/2001 van de Commissie

van 27 juni 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2000 betreffende een permanente inschrijving uit hoofde van het verkoopseizoen 2000/2001 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de restitutie bij de productie voor suiker die in de chemische industrie wordt gebruikt, en van Verordening (EG) nr. 1729/97 betreffende de aanpassing van een aantal vooraf vastgestelde uitvoerrestituties als gevolg van een prijswijziging of van een wijziging van de opslagbijdrage in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), en met name op artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95 van de Commissie(2) is bepaald dat als in de periode tussen, enerzijds, de dag van indiening van de aanvraag voor een certificaat voor uitvoer waarvoor de restitutie periodiek wordt vastgesteld of de dag waarop de termijn voor de indiening van aanbiedingen verstrijkt, en anderzijds de dag van uitvoer, een wijziging optreedt in de prijzen voor suiker, de restitutie kan worden aangepast.

(2) In artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1531/2000 van de Commissie(3), artikel 5 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1148/98(5), en artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1729/97 van de Commissie(6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1148/98, is bepaald dat de bedragen van de uitvoer- en de productierestitutie, in afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95, worden aangepast als de opslagbijdrage tijdens de in die leden vermelde periode wordt gewijzigd. Bij deze aanpassing wordt rekening gehouden met het verschil in de suikerkosten op basis waarvan de restitutiebedragen worden vastgesteld.

(3) Per 1 juli 2001 voorziet Verordening (EG) nr. 1260/2001 niet langer in een vereveningsstelsel voor de opslagkosten met een forfaitaire vergoeding en financiering daarvan door middel van een bijdrage. Bijgevolg is de afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95 niet langer verantwoord aangezien de opslagbijdrage uit de gemeenschappelijke marktordening voor suiker verdwijnt(7).

(4) De kosten van voor deze restituties in aanmerking komende suiker zullen ongewijzigd blijven, aangezien in artikel 48, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is bepaald dat voor suiker die zich op 30 juni 2001 in opslag bevindt, 30 juni 2001 in het kader van het vereveningsstelsel voor de opslagkosten als afzetdatum wordt beschouwd voor de inning van de opslagbijdrage. Bijgevolg hoeven de vóór 1 juli 2001 vastgestelde restituties voor de aldus omschreven suiker niet te worden aangepast tijdens de geldigheidsduur van de betrokken documenten, en tot uiterlijk 30 september 2001. De afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95 moet derhalve worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor in het verkoopseizoen 2000/2001 geproduceerde suiker die zich op 30 juni 2001 in opslag bevindt en waarvoor een opslagbijdrage als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1434/2000 van de Commissie(8) verschuldigd is, wordt de aanpassing in verband met de wijziging van de opslagbijdrage, als bedoeld in

- artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1531/2000,

- artikel 5 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 en

- artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1729/97,

voor vóór 1 juli 2001 vastgestelde restituties niet toegepast tijdens de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten en van de productierestitutiedocumenten, tot uiterlijk 30 september 2001.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.

(3) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.

(4) PB L 201 van 25.7.1978, blz. 26.

(5) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 39.

(6) PB L 243 van 5.9.1997, blz. 1.

(7) PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 315.

(8) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 59.

Top