EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1261

Verordening (EG) nr. 1261/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad met betrekking tot de contracten voor de levering van suikerbieten en de toeslagen en kortingen die van toepassing zijn op de suikerbietenprijs

OJ L 178, 30.6.2001, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; opgeheven door 32006R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1261/oj

32001R1261

Verordening (EG) nr. 1261/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad met betrekking tot de contracten voor de levering van suikerbieten en de toeslagen en kortingen die van toepassing zijn op de suikerbietenprijs

Publicatieblad Nr. L 178 van 30/06/2001 blz. 0046 - 0047


Verordening (EG) nr. 1261/2001 van de Commissie

van 27 juni 2001

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad met betrekking tot de contracten voor de levering van suikerbieten en de toeslagen en kortingen die van toepassing zijn op de suikerbietenprijs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), en met name op artikel 5, lid 3, en op artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1260/2001, waarbij raamvoorschriften voor de contracten en sectorale overeenkomsten voor de aankoop van suikerbieten worden vastgesteld, worden als contractsluitende partijen genoemd de verkopers van suikerbieten enerzijds en de suikerfabrikanten anderzijds. De verkoper kan de door hem verkochte suikerbieten ofwel zelf produceren ofwel bij een teler kopen. Gezien het belang van het contract voor het quotastelsel kan alleen het tussen de fabrikant en de teler gesloten contract worden beschouwd als leveringscontract in de zin van artikel 19, lid 2, van genoemde verordening.

(2) In artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is bepaald dat de fabrikant een gedeelte van zijn productie naar het volgende verkoopseizoen voor suiker kan overdragen als productie van dat verkoopseizoen. Derhalve kan de fabrikant voor dat verkoopseizoen alleen worden verplicht contracten voor de levering van suikerbieten tegen de minimumprijs te sluiten voor de in zijn basisquotum begrepen hoeveelheid suiker die hij nog niet heeft geproduceerd. Daarom dient de in artikel 19, lid 2, van genoemde verordening vervatte verplichting in geval van overdracht te worden aangepast.

(3) Opdat het quotastelsel goed kan functioneren, is het wenselijk dat een nadere omschrijving wordt gegeven van de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 vermelde begrippen "vóór de uitzaai" en "minimumprijs".

(4) Artikel 5, lid 1, van Verordening nr. 1260/2001 schrijft voor dat de suikerfabrikanten bij aankoop van suikerbieten die bestemd zijn voor verwerking tot suiker binnen het maximumquotum en die geschikt zijn om tot suiker te worden verwerkt, verplicht zijn ten minste een minimumprijs te betalen die aan de hand van toeslagen of kortingen wordt aangepast voor kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit.

(5) De kwaliteit, en bijgevolg de waarde van suikerbieten, wordt vooral bepaald door hun suikergehalte.

(6) Om de waarde te bepalen van de suikerbieten waarvan de kwaliteit verschilt van de standaardkwaliteit, is het opstellen van een schaal van toeslagen en kortingen, uitgedrukt in een percentage van de minimumprijs, het meest geëigende middel.

(7) Het is dienstig om aan de betrokkenen, gezien de ervaring die zij gedurende een zeer lange periode hebben opgedaan, de mogelijkheid te laten in de contracten of in de sectorale overeenkomsten een definitie betreffende "suikerbieten die geschikt zijn om tot suiker te worden verwerkt" op te nemen. Er kan een gemeenschappelijke schaal worden vastgesteld voor de suikerbieten die in de gehele Gemeenschap als geschikt worden beschouwd voor de verwerking tot suiker. Het is raadzaam dat aanvullende kortingen vastgesteld worden in die gevallen waarin een dergelijke definitie betrekking heeft op een lager suikergehalte dan het laagste gehalte dat in de gemeenschappelijke schaal voorkomt. Het is dienstig om voor de lidstaten in de mogelijkheid te voorzien om deze definitie zelf vast te stellen, als de contractpartijen het terzake niet eens worden.

(8) Onder meer door de aard van het klimaat verschilt de industriële waarde van in Italië geproduceerde suikerbieten sterk van die van in het noorden van de Gemeenschap geproduceerde suikerbieten. Het is derhalve gerechtvaardigd om met dit verschil in industriële waarde rekening te houden.

(9) De bij deze verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen vervangen die van de Verordeningen (EEG) nr. 246/68 van de Commissie van 29 februari 1968 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de differentiatie van de contracten voor de levering van suikerbieten(2), (EEG) nr. 2497/69 van de Commissie van 12 december 1969 betreffende de toeslagen en kortingen die van toepassing zijn op de suikerbietenprijzen(3), en (EEG) nr. 2571/69 van de Commissie van 22 december 1969 betreffende kortingen die in Italië van toepassing zijn op de suikerbietenprijzen(4). Bijgevolg moeten deze verordeningen worden ingetrokken.

(10) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 wordt als leveringscontract beschouwd het contract dat wordt gesloten tussen de suikerfabrikant en de verkoper van suikerbieten die de door hem verkochte suikerbieten produceert.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 wordt, ingeval een fabrikant op grond van artikel 14 van genoemde verordening een hoeveelheid van zijn productie overdraagt naar het volgende verkoopseizoen voor suiker, het basisquotum van deze fabrikant voor bedoeld verkoopseizoen verminderd met de overgebrachte hoeveelheid.

Artikel 3

Als "vóór de uitzaai" gesloten contracten worden slechts beschouwd de contracten die zijn gesloten vóór de uitzaai en

- vóór 1 april in Italië en Griekenland;

- vóór 1 mei in de andere lidstaten.

Artikel 4

De in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde minimumprijs wordt voor elke levering van suikerbieten aangepast door toepassing van de volgens artikel 5 van deze verordening vastgestelde toeslagen of kortingen.

Artikel 5

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde minimumprijs wordt per 0,1 procent sacharosegehalte

a) vermeerderd met ten minste:

i) 0,9 % voor gehaltes hoger dan 16 % en lager dan of gelijk aan 18 %,

ii) 0,7 % voor gehaltes hoger dan 18 % en lager dan of gelijk aan 19 %,

iii) 0,5 % voor gehaltes hoger dan 19 % en lager dan of gelijk aan 20 %;

b) verminderd met ten hoogste:

i) 0,9 % voor gehaltes lager dan 16 % en hoger dan of gelijk aan 15,5 %,

ii) 1 % voor gehaltes lager dan 15,5 % en hoger dan of gelijk aan 14,5 %.

Voor suikerbieten met sacharosegehaltes hoger dan 20 % geldt ten minste de minimumprijs die van toepassing is voor suikerbieten met een gehalte van 20 %.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, worden in Italië de in lid 1, onder a) en b), bedoelde percentages waarmee genoemde minimumprijs vermeerderd of verminderd wordt, met de coëfficiënt 0,75 vermenigvuldigd.

Artikel 6

1. De contracten en sectorale overeenkomsten in de zin van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kunnen ten opzichte van de in artikel 5 bedoelde toeslagen en kortingen:

a) aanvullende toeslagen voorschrijven voor sacharosegehaltes van meer dan 20 %; en

b) aanvullende kortingen voorschrijven voor sacharosegehaltes van minder dan 14,5 %.

Deze contracten en overeenkomsten kunnen voor suikerbieten met een sacharosegehalte van minder dan 14,5 % een definitie bevatten van "suikerbieten die geschikt zijn om tot suiker te worden verwerkt", indien in de genoemde contracten of overeenkomsten aanvullende kortingen worden vastgesteld voor sacharosegehaltes lager dan 14,5 % en hoger of gelijk aan het in deze definitie bepaalde minimumsacharosegehalte.

Indien de contracten en overeenkomsten niet de in de tweede alinea bedoelde definitie bevatten, kan de betrokken lidstaat deze definitie vaststellen. In dat geval stelt hij terzelfder tijd de in genoemde alinea bedoelde aanvullende kortingen vast.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, wordt de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde minimumprijs in Italië per 0,1 procent sacharosegehalte met ten hoogste 0,75 % verminderd voor gehaltes lager dan 14,5 %.

Artikel 7

De Verordeningen (EEG) nr. 246/68, (EEG) nr. 2497/69 en (EEG) nr. 2571/69 worden ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 53 van 1.3.1968, blz. 37.

(3) PB L 316 van 17.12.1969, blz. 15.

(4) PB L 321 van 23.12.1969, blz. 30.

Top