EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0393

2001/393/EG: Beschikking van de Commissie van 4 mei 2001 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen en tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke eieren toestaan (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1174)

OJ L 138, 22.5.2001, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 265 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 193 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 193 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; opgeheven door 32006D0696 . Latest consolidated version: 16/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/393/oj

32001D0393

2001/393/EG: Beschikking van de Commissie van 4 mei 2001 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen en tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke eieren toestaan (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1174)

Publicatieblad Nr. L 138 van 22/05/2001 blz. 0031 - 0035


Beschikking van de Commissie

van 4 mei 2001

tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen en tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke eieren toestaan

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1174)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/393/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/90/EG(2), en met name op artikel 23, artikel 24, lid 2, artikel 26 en artikel 27 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) zijn broedeieren die in het kader van diagnostisch onderzoek in laboratoria, bij het produceren en testen van vaccins en voor onderzoeks- en farmaceutische doeleinden worden gebruikt, en zij moeten met een stempel worden gemerkt.

(2) Bij Verordening (EEG) nr. 2782/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee(3) zijn de voorschriften voor het stempelen van broedeieren vastgesteld en bij Verordening (EEG) nr. 1868/77 van de Commissie(4) zijn uitvoeringsbepalingen vastgesteld, met name betreffende het stempelen van broedeieren.

(3) SPF-eieren zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.

(4) SPF-eieren zijn niet als zodanig gedefinieerd in de Gemeenschapswetgeving. Derhalve moet een specifieke definitie worden vastgesteld.

(5) SPF-eieren moeten worden geproduceerd met inachtneming van de eisen die zijn vastgesteld in de op dat moment geldende versie van de Europese Farmacopee(5).

(6) Deze bijzondere kenmerken voorkomen dat aviaire influenza, de ziekte van Newcastle of andere relevante pluimveeziekten in de Gemeenschap worden binnengebracht, mits alle overige bepalingen van deze beschikking in acht worden genomen.

(7) Sommige lidstaten willen SPF-eieren invoeren uit landen die niet als vrij van de ziekte van Newcastle en aviaire influenza worden beschouwd, maar die wel afdoende veterinairrechtelijke waarborgen ten aanzien van dit specifieke product kunnen bieden.

(8) SPF-eieren mogen alleen worden gebruikt in voorzieningen waar zij na gebruik worden vernietigd of worden behandeld, teneinde elk risico van verspreiding van ziekten te vermijden.

(9) Voor deze categorie eieren moet een diergezondheidscertificaat worden vastgesteld, evenals een lijst van derde landen die dit certificaat mogen gebruiken om dergelijke eieren uit te voeren naar de Gemeenschap.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder "van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren)": broedeieren in de zin van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 90/539/EEG, die afkomstig zijn van van specifieke pathogenen vrije kippenbeslagen als beschreven in de Europese Farmacopee, en die uitsluitend zijn bestemd voor diagnose, onderzoek of farmaceutisch gebruik.

Artikel 2

1. De lidstaten staan de invoer toe van SPF-eieren uit derde landen of uit delen van derde landen als bedoeld in bijlage I, op voorwaarde dat de eieren voldoen aan de eisen die zijn vermeld in het desbetreffende gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage II en zij vergezeld gaan van een naar behoren ingevuld en ondertekend certificaat.

2. De lidstaten staan de invoer van SPF-eieren uitsluitend toe als de eieren zijn voorzien van een stempel met de ISO-code van het land van oorsprong en het erkenningsnummer van de inrichting en als dezelfde informatie duidelijk zichtbaar en leesbaar is aangebracht op de verpakking, waarbij met name is aangegeven dat de zending dit specifieke product bevat; bovendien moet de zending, nadat de controle bij invoer is voltooid, rechtstreeks naar haar eindbestemming worden vervoerd. Het stempelen moet voldoen aan de algemene voorschriften voor het stempelen van eieren die zijn vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2782/75, zoals laatstelijk gewijzigd, en aan de bij Verordening (EEG) nr. 1868/77 vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Artikel 3

Resterende eieren, verpakkingsmateriaal en resten van eieren of eierproducten moeten na gebruik worden verbrand of worden behandeld, teneinde elk risico van verspreiding van ziekten te vermijden.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing op met ingang van 30 april 2001 gecertificeerde SPF-eieren.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6.

(2) PB L 300 van 23.11.1999, blz. 19.

(3) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 100.

(4) PB L 209 van 17.8.1977, blz. 1.

(5) Derde editie, Raad van Europa, 1997.

BIJLAGE I

De derde landen die van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) in de Europese Unie mogen invoeren met gebruikmaking van een certificaat volgens het in bijlage II bij deze verordening vastgestelde model, zijn de in deel I van de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad vermelde landen.

BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2001138NL.003402.EPS">

>PIC FILE= "L_2001138NL.003501.EPS">

Top