EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0849

Verordening (EG) nr. 849/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot verlaging van de communautaire ophoudvergoeding voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 2001/2002 wegens overschrijding van de voor het verkoopseizoen 2000/2001 vastgestelde interventiedrempel

OJ L 121, 1.5.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/849/oj

32001R0849

Verordening (EG) nr. 849/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot verlaging van de communautaire ophoudvergoeding voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 2001/2002 wegens overschrijding van de voor het verkoopseizoen 2000/2001 vastgestelde interventiedrempel

Publicatieblad Nr. L 121 van 01/05/2001 blz. 0016 - 0016


Verordening (EG) nr. 849/2001 van de Commissie

van 30 april 2001

tot verlaging van de communautaire ophoudvergoeding voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 2001/2002 wegens overschrijding van de voor het verkoopseizoen 2000/2001 vastgestelde interventiedrempel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 718/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 27, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 931/2000 van de Commissie(3) is de interventiedrempel voor perziken voor het verkoopseizoen 2000/2001 vastgesteld op 238200 t en die voor nectarines op 83200 t. Op grond van artikel 3 van diezelfde verordening wordt, als voor respectievelijk perziken en nectarines de hoeveelheid die tussen 1 maart 2000 en 28 februari 2001 uit de markt is genomen, hoger ligt dan de aldus vastgestelde drempel, de in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2200/96 voor het verkoopseizoen 2001/2002 vastgestelde communautaire ophoudvergoeding verlaagd naar evenredigheid van de betrokken overschrijding ten opzichte van de productie die wordt gebruikt als grondslag voor de berekening van de betrokken drempel.

(2) Volgens de door de lidstaten verstrekte gegevens zijn in het verkoopseizoen 2000/2001 251515 t perziken en 117961 t nectarines uit de markt genomen.

(3) Op grond van het bovenstaande moet de bij Verordening (EG) nr. 2200/96 voor het verkoopseizoen 2001/2002 vastgestelde ophoudvergoeding voor perziken met 0,57 % worden verlaagd en die voor nectarines met 4,18 %.

(4) In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 931/2000 is bepaald dat de aan de overschrijding van de interventiedrempel te verbinden consequenties in het daaropvolgende verkoopseizoen moeten worden toegepast. Derhalve moet tijdens het verkoopseizoen 2001/2002 de verlaagde communautaire ophoudvergoeding voor perziken en nectarines worden toegepast.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2001/2002 worden de volgende ophoudvergoedingen vastgesteld:

- 11,65 EUR per 100 kg nettogewicht voor perziken,

- 13,33 EUR per 100 kg nettogewicht voor nectarines.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 100 van 11.4.2001, blz. 12.

(3) PB L 108 van 5.5.2000, blz. 7.

Top