EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0217

Beschikking van de Commissie van 13 december 2000 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het verlenen van steun ten behoeve van de steenkoolindustrie voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000 (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4056)

OJ L 81, 21.3.2001, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/217/oj

32001D0217

Beschikking van de Commissie van 13 december 2000 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het verlenen van steun ten behoeve van de steenkoolindustrie voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000 (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4056)

Publicatieblad Nr. L 081 van 21/03/2001 blz. 0031 - 0033


Beschikking van de Commissie

van 13 december 2000

tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het verlenen van steun ten behoeve van de steenkoolindustrie voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4056)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/217/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Gelet op Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie van 28 december 1993 tot vaststelling van een communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie(1), en met name op artikel 2, lid 1, en artikel 9,

Gelet op Beschikking 2001/114/EGKS van de Commissie van 15 november 2000 betreffende het plan ter modernisering, rationalisering en herstructurering van de kolenindustrie in het Verenigd Koninkrijk, voor de periode van 17 april 2000 tot en met 23 juli 2002(2),

Overwegende hetgeen volgt:

I

(1) Bij brief van 15 november 2000, heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS kennis gegeven van de steunmaatregelen die het voornemens is ten behoeve van de steenkoolindustrie te nemen, meer bepaald in de periode van 17 april tot en met 31 december 2000.

(2) Op basis van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie moet de Commissie in uitvoering van Beschikking nr. 3632/93/EGKS een besluit nemen over de volgende financiële maatregel:

- steun ten belope van 17,462 miljoen GBP ter dekking van bedrijfsverliezen van de Longannet Mine-productie-eenheid van de onderneming Mining (Scotland) Ltd voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000.

(3) De door het Verenigd Koninkrijk geplande financiële maatregel voor bovengenoemd bedrijf valt onder artikel 1 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS en de Commissie moet hierover bijgevolg een besluit nemen overeenkomstig artikel 9, lid 4, van deze beschikking en naar gelang van de verenigbaarheid van de maatregel met de goede werking van de interne markt. Overeenkomstig artikel 9, lid 6, van de beschikking moet de Commissie in haar beoordeling bovendien nagaan of bedoelde maatregel in overeenstemming is met het plan ter modernisering, rationalisering en herstructurering van de steenkoolindustrie in het Verenigd Koninkrijk, dat door de Commissie bij beschikking van 15 november 2000 is goedgekeurd.

II

(4) Het bedrag van 17,462 miljoen GBP dat het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS voornemens is aan de Longannet-mijn toe te kennen, is bedoeld ter dekking van een gedeelte van het verschil tussen de productiekosten en de verkoopprijs zoals die uit de vrije wil van de contracterende partijen volgens de op de wereldmarkt geldende voorwaarden tot stand is gekomen voor steenkool van vergelijkbare kwaliteit uit derde landen.

(5) Overeenkomstig de door het Verenigd Koninkrijk toegezonden informatie is het voorgestelde bedrag bedoeld om het de ontvangende productie-eenheid mogelijk te maken haar economische rentabiliteit te verbeteren door de productiekosten te verminderen. Tegen constante prijzen van 1999 bedroegen de productiekosten 43 GBP per tse (tse = ton steenkoolequivalent) in 1998 wat tegen 2002 zou moeten zijn teruggedrongen tot 35 GBP per tse. Voorts moet de economische rentabiliteit van het bedrijf na 2002 blijven verbeteren naarmate de productiekosten tegen constante prijzen van 1999 verder zakken tot 31 GBP per tse in 2004.

(6) Op verzoek van de Britse autoriteiten is een technisch rapport opgesteld door een onafhankelijke deskundige die heeft nagegaan of de maatregelen van het herstructureringsplan voor de Longannet-mijn het voor deze productie-eenheid mogelijk maken haar economische rentabiliteit te verbeteren en, meer specifiek, de in de bovenstaande overweging aangegeven doelstellingen te bereiken. Bij de opstelling van dit rapport heeft de deskundige rekening gehouden met de geologische en technische omstandigheden waarin de mijn wordt geëxploiteerd en vooral met de kwaliteit van de geproduceerde kolen.

In het rapport werd geconcludeerd dat het herstructureringsplan voor de Longannet-productie-eenheid samenhangend en realistisch is en het voor het bedrijf moet mogelijk maken genoemde kostendoelstellingen te behalen.

(7) Overeenkomstig het door het Verenigd Koninkrijk vastgestelde moderniserings-, rationaliserings- en herstructureringsplan, waarop de beschikking van 15 november 2000 betrekking heeft, kan de economische rentabiliteit van een productie-eenheid verbeterd worden wanneer kan worden verwacht dat in 2002 de productiekosten niet hoger zullen liggen dan 1,15 GBP per GJ(3). Ook wanneer de voorspelde kosten deze grens overschrijden, kan een eenheid nog steeds in aanmerking komen voor steun indien zij kan bewijzen dat zij in staat zal zijn de door haar geproduceerde steenkool - onder meer dankzij de zeer goede kwaliteit ervan - aan een hogere prijs te verkopen dan de door andere producenten verkregen standaardprijs en op die manier in staat zal zijn de hogere kosten te dekken. Dit is het geval met de Longannet-productie-eenheid, waar de te verwachten productiekosten voor 2002 volledig zullen worden gedekt door de te verwachten inkomsten, zelfs wanneer die kosten lichtjes hoger liggen dan het vastgestelde plafond. De in Longannet gewonnen kolen zijn van superieure kwaliteit, met name dankzij hun laag zwavelgehalte, en zouden daarom voor een zeer aantrekkelijke prijs moeten kunnen verkocht worden.

(8) Om deze redenen is het Verenigd Koninkrijk van mening dat het door de Longannet-mijn ingediende herstructureringsplan zal leiden tot een verbetering van de economische rentabiliteit van de eenheid. De verwachte vermindering van de productiekosten, samen met het niveau van de verwachte inkomsten, moeten het mogelijk maken dat de mijn vanaf 2002 zonder verdere overheidssubsidies kan worden geëxploiteerd.

Overeenkomstig de financiële prognoses van de onderneming zal de Longannet-productie-eenheid zeer weinig of geen overheidssteun ontvangen gedurende het jaar 2002. Er wordt ook verwacht dat de productiekosten na die datum zullen blijven dalen, wat zou resulteren in een verdere vermindering met 4 GBP per tse tegen 2004.

III

(9) In overeenstemming met artikel 3, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS is de steun welke het Verenigd Koninkrijk voornemens is aan de Longannet-mijn te verlenen bedoeld om de economische rentabiliteit van het bedrijf te verbeteren door de productiekosten te verlagen. Het doel van de steun is de mijn concurrerender te maken zodat zij tegen 2002 zonder verdere overheidssubsidies kan worden geëxploiteerd.

Bovendien maken het door de onderneming uitgewerkte plan, en met name de tijdelijke aard van de voor de voorgestelde herstructurering vereiste financiële steun, een degressie van de steunmaatregel mogelijk in overeenstemming met artikel 2, lid 1, eerste streepje, van de beschikking.

(10) In overeenstemming met artikel 3, lid 1, eerste streepje, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS overschrijdt de aangemelde steun per ton niet het verschil tussen de productiekosten en de te verwachten inkomsten, als berekend op basis van de financiële informatie die is verstrekt voor de relevante periode, namelijk van 17 april tot en met 31 december 2000.

De Commissie merkt op dat de accountants van Mining (Scotland) Ltd hebben verklaard dat door het Verenigd Koninkrijk toegezonden informatie met betrekking tot de drie boekjaren, meer bepaald wat de periode van 1 april 1997 tot en met 31 maart 2000 betreft, een correcte weergave is van de boekhoudkundige situatie van de onderneming. De accountants geven ook aan dat de prognoses zijn gemaakt met gebruikmaking van de normen voor de boekhouding die golden in maart 2000.

(11) Overeenkomstig de door het Verenigd Koninkrijk toegezonden informatie kan bovendien worden verwacht dat het bedrag van de steun voor de bedrijfsvoering per ton er niet toe zal leiden dat de prijzen voor communautaire kolen lager komen te liggen dan de prijzen voor kolen van soortgelijke kwaliteit uit derde landen, wat een voorwaarde is krachtens artikel 3, lid 1, derde streepje, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS.

(12) Bij hun kennisgeving aan de Commissie van het moderniserings-, rationaliserings- en herstructureringsplan waarop de beschikking van de Commissie van 15 november 2000 betrekking heeft, hebben de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk ook aangegeven dat, in overeenstemming met artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS, een algemene begrotingsprognose met betrekking tot de voorgestelde steun voor de Longannet-mijn is opgenomen in de overheidsbegroting.

(13) In het licht van het bovenstaande en op basis van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie is de geplande steun voor de Longannet-mijn voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000 verenigbaar met Beschikking nr. 3632/93/EGKS, en met name met de artikelen 2 en 3 van deze beschikking.

IV

(14) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede streepje, en artikel 9, leden 2 en 3, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS moet de Commissie erop toezien dat de goedgekeurde steun uitsluitend voor de in artikel 3 van de beschikking genoemde doelstellingen wordt gebruikt. Uiterlijk op 30 september 2001 deelt het Verenigd Koninkrijk daarom de bedragen mede die in het boekjaar 2000 daadwerkelijk zijn uitgekeerd, en verstrekt het nadere gegevens over eventuele wijzigingen van de oorspronkelijk aangemelde bedragen. Samen met deze jaarlijkse specificatie van de daadwerkelijk uitgekeerde steun, verstrekt het alle inlichtingen die nodig zijn voor de toetsing aan de bij het desbetreffende artikel vastgestelde criteria.

(15) Het Verenigd Koninkrijk geeft een rechtvaardiging van elke afwijking van het moderniserings-, rationaliserings- en herstructureringsplan waarop de beschikking van de Commissie van 15 november 2000 betrekking heeft, alsmede van de economische en financiële prognoses die op 15 november 2000 aan de Commissie zijn toegezonden. Wanneer meer in het bijzonder zou blijken dat de in artikel 3, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS neergelegde voorwaarden niet kunnen worden nagekomen, berust op het Verenigd Koninkrijk de verantwoordelijkheid om de Commissie de vereiste corrigerende maatregelen voor te stellen.

(16) Het Verenigd Koninkrijk zorgt er ten slotte voor dat de staatssteun niet tot concurrentievervalsing of tot discriminatie tussen kolenproducenten, tussen kopers of tussen verbruikers in de Gemeenschap leidt,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS steun voor de bedrijfsvoering te verlenen ten bedrage van 17,462 miljoen GBP ten behoeve van de Longannet Mine-productie-eenheid, behorende tot de onderneming Mining (Scotland) Ltd, voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000.

Artikel 2

Het Verenigd Koninkrijk verbindt zich ertoe overeenkomstig artikel 86 van het EGKS-Verdrag alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen om de voor het Verenigd Koninkrijk uit deze beschikking voortvloeiende verplichtingen na te komen. Het Verenigd Koninkrijk ziet erop toe dat de goedgekeurde steun uitsluitend voor de genoemde doelstellingen wordt gebruikt en draagt ervoor zorg dat steun voor alle geschrapte, te hoog geraamde of oneigenlijk gebruikte uitgaven voor in deze beschikking genoemde posten aan het Verenigd Koninkrijk wordt terugbetaald.

Artikel 3

Het Verenigd Koninkrijk deelt uiterlijk op 30 september 2001 de bedragen mede die in het boekjaar 2000 daadwerkelijk werden uitgekeerd, en verstrekt de in artikel 9 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS bedoelde specifieke gegevens.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 13 december 2000.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitter

(1) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.

(2) PB L 43 van 14.2.2001, blz. 27.

(3) 1 tse = 29,302 GJ.

Top