EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0546

Verordening (EG) nr. 546/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2001 waarbij, in verband met het slechte weer in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, wordt afgeweken van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad ten aanzien van de braaklegging

OJ L 81, 21.3.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/546/oj

32001R0546

Verordening (EG) nr. 546/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2001 waarbij, in verband met het slechte weer in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, wordt afgeweken van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad ten aanzien van de braaklegging

Publicatieblad Nr. L 081 van 21/03/2001 blz. 0022 - 0022


Verordening (EG) nr. 546/2001 van de Commissie

van 20 maart 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2001 waarbij, in verband met het slechte weer in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, wordt afgeweken van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad ten aanzien van de braaklegging

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1672/2000(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om in aanmerking te komen voor de in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 bedoelde areaalbetaling moet een deel van het areaal uit productie worden genomen.

(2) In de toepassingsbepalingen, die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2860/2000(4), is bepaald dat de braakleggingsperiode uiterlijk op 15 januari moet ingaan en dat de braakgelegde grond niet voor andere vormen van landbouwproductie mag worden gebruikt.

(3) In verband met het slechte weer is bij Verordening (EG) nr. 180/2001 van de Commissie(5) een afwijking van Verordening (EG) nr. 2316/1999 toegestaan zodat de producenten bepaalde gewassen kunnen oogsten tot en met 28 februari 2001 of, voor aardappelen en bieten, tot en met 31 maart 2001, wat niet belet dat van die percelen wordt aangenomen dat ze geldig uit productie zijn genomen, voorzover de producent kan bewijzen dat aan de relevante voorwaarden is voldaan.

(4) Omdat het in bepaalde gebieden van de Gemeenschap blijft regenen, moet de tot en met 31 maart geldende afwijking van toepassing zijn voor alle gewassen die normaliter vóór einde januari worden geoogst.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 180/2001 wordt vervangen door:

"- als is geoogst, dit vóór 31 maart 2001 is gebeurd;".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 13.

(3) PB L 280 van 30.10.1999, blz. 43.

(4) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 63.

(5) PB L 27 van 30.1.2001, blz. 15.

Top