EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0544

Verordening (EG) nr. 544/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat betreft extra financiële steun voor actiefondsen

OJ L 81, 21.3.2001, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 17 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 16 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 16 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; opgeheven door 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/544/oj

32001R0544

Verordening (EG) nr. 544/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat betreft extra financiële steun voor actiefondsen

Publicatieblad Nr. L 081 van 21/03/2001 blz. 0020 - 0020


Verordening (EG) nr. 544/2001 van de Commissie

van 20 maart 2001

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat betreft extra financiële steun voor actiefondsen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2826/2000(2), en met name op artikel 48,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 15, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2200/96 kunnen de lidstaten worden gemachtigd om de telersverenigingen nationale financiële steun toe te kennen die bovenop het actiefonds komt. Op verzoek van de betrokken lidstaat kan de Gemeenschap een deel van deze extra steun vergoeden.

(2) De wijze van financiering van de steun overeenkomstig artikel 52 van Verordening (EG) nr. 2200/96 is met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen(3). De steun moet voortaan worden beschouwd als een interventie ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(4).

(3) Daarom moeten nadere voorschriften worden vastgesteld om de financieringswijze in overeenstemming te brengen met deze nieuwe situatie. Deze voorschriften moeten met name inhouden dat de steun van de Gemeenschap wordt vastgesteld op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de steun die voorheen via het communautaire bestek beschikbaar was.

(4) Aangezien Verordening (EG) nr. 1257/1999 op grond van artikel 56 van die verordening met ingang van 1 januari 2000 van toepassing is, is het dienstig de onderhavige bepalingen toe te passen op de steun die wordt betaald voor jaarperioden die op of na die datum ingaan.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wat de in artikel 15, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde uitgaven betreft, wordt de helft van de aan de telersvereniging toegekende steun vergoed uit het EOGFL-Garantie.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor de steun die betaald wordt voor jaarperioden die op of na 1 januari 2000 ingaan.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.

(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

Top