EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0038

2001/38/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4083)

OJ L 10, 13.1.2001, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/38(1)/oj

32001D0038

2001/38/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4083)

Publicatieblad Nr. L 010 van 13/01/2001 blz. 0066 - 0067


Beschikking van de Commissie

van 22 december 2000

houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4083)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/38/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 9, punt 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 97/20/EG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/332/EG(4), is de lijst vastgesteld van derde landen waaruit voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, ongeacht de vorm, mogen worden ingevoerd.

(2) Bij Beschikking 2001/37/EG van de Commissie(5) zijn bijzondere voorwaarden vastgesteld betreffende de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica en bij Beschikking 2001/36/EG van de Commissie(6) bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica, met inbegrip van bevroren mariene buikpotigen. Jamaica moet dus worden toegevoegd aan punt I van de lijst in de bijlage bij Beschikking 97/20/EG.

(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/20/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 6 van 10.1.1997, blz. 46.

(4) PB L 114 van 13.5.2000, blz. 40.

(5) Zie bladzijde 64 van dit Publicatieblad.

(6) Zie bladzijde 59 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

Lijst van derde landen waaruit voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, ongeacht de vorm, mogen worden ingevoerd

I. Derde landen waarvoor een specifieke beschikking is vastgesteld op grond van Richtlijn 91/492/EEG:

AU AUSTRALIË

CL CHILI

JM JAMAICA (alleen voor mariene buikpotigen)

KR ZUID-KOREA

MA MAROKKO

PE PERU

TN TUNESIË

TR TURKIJE

VN SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM

II. Derde landen waarvoor een voorlopige beschikking kan worden vastgesteld op grond van Beschikking 95/408/EG van de Raad:

CA CANADA

FO FAERÖER

GL GROENLAND

NZ NIEUW-ZEELAND

TH THAILAND (alleen voor producten die zijn gesteriliseerd of een hittebehandeling hebben ondergaan overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 93/25/EEG van de Commissie)

US VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Top