EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0037

2001/37/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4080)

OJ L 10, 13.1.2001, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 200 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 8 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/37(1)/oj

32001D0037

2001/37/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4080)

Publicatieblad Nr. L 010 van 13/01/2001 blz. 0064 - 0065


Beschikking van de Commissie

van 22 december 2000

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4080)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/37/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 9, punt 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een deskundige van de Commissie heeft bij een controlebezoek aan Jamaica nagegaan onder welke omstandigheden mariene buikpotigen worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) Krachtens artikel 1 van Richtlijn 91/492/EEG is die richtlijn, met uitzondering van de bepalingen inzake de zuivering, van toepassing op stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.

(3) Krachtens de Jamaicaanse wetgeving is de "Veterinary Services Division (VSD)" van het ministerie van Landbouw verantwoordelijk voor de gezondheidscontroles bij mariene buikpotigen en voor het toezicht op de hygiëne en de sanitaire omstandigheden bij de productie. Krachtens die wetgeving is de VSD ook gemachtigd om het verzamelen van mariene buikpotigen in bepaalde zones toe te staan of te verbieden.

(4) De VSD en zijn laboratoria zijn in staat de toepassing van de in Jamaica geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(5) De bevoegde autoriteiten van Jamaica hebben zich ertoe verbonden de Commissie regelmatig en snel gegevens over de aanwezigheid van toxinebevattend plankton in de oogstgebieden te verstrekken.

(6) De bevoegde autoriteiten van Jamaica hebben officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/492/EEG vastgestelde eisen en daaraan gelijkwaardige eisen inzake de indeling van de productie- en de heruitzettingsgebieden, de erkenning van verzendingscentra en zuiveringscentra, de controles uit een oogpunt van de volksgezondheid en het toezicht op de productie.

(7) Krachtens artikel 9, punt 3, onder b) ii), van Richtlijn 91/492/EEG moeten de productiegebieden worden aangewezen waar voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde mariene buikpotigen mogen worden verzameld. Deze aanwijzing moet plaatsvinden op basis van een mededeling van de VSD aan de Commissie. Derhalve moet de VSD erop toezien dat de desbetreffende bepalingen van artikel 9, punt 3, van Richtlijn 91/492/EEG worden nageleefd. Elke wijziging in de erkenning van productiegebieden wordt door de VSD aan de Commissie gemeld.

(8) Jamaica komt in aanmerking om, voor mariene gastropoden, te worden opgenomen in de lijst van derde landen die voldoen aan de in artikel 9, punt 3, onder a), van Richtlijn 91/492/EEG bedoelde gelijkwaardigheidseisen.

(9) Jamaica wenst bevroren mariene buikpotigen naar de Gemeenschap uit te voeren. Derhalve moet, krachtens artikel 3, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG, niet alleen aan de bepalingen van Richtlijn 91/492/EEG, maar ook aan die van Richtlijn 91/493/EEG worden voldaan. Daartoe moeten de productiegebieden worden aangewezen waar de voor invoer naar de Gemeenschap bestemde mariene buikpotigen mogen worden verzameld. Voorts zijn de lijst van inrichtingen waaruit invoer moet worden toegestaan en het model van het gezondheidscertificaat waarvan de producten bij invoer vergezeld moeten gaan, vastgesteld bij Beschikking 2001/36/EG van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica(3).

(10) De bijzondere voorwaarden voor de invoer zijn van toepassing onverminderd bepalingen die zijn vastgesteld op grond van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten(4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG(5).

(11) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Jamaica bevoegd is om te controleren of en te certificeren dat mariene buikpotigen aan Richtlijn 91/492/EEG voldoen, is de "Veterinary Services Division (VSD)" van het ministerie van Landbouw.

Artikel 2

Mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica die bestemd zijn voor menselijke consumptie, moeten van oorsprong zijn uit de in de bijlage vermelde erkende productiegebieden.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europse Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) Zie bladzijde 59 van dit Publicatieblad.

(4) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(5) PB L 189 van 3.7.1998, blz. 12.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top