EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0036

2001/36/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4077)

OJ L 10, 13.1.2001, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/36(1)/oj

32001D0036

2001/36/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4077)

Publicatieblad Nr. L 010 van 13/01/2001 blz. 0059 - 0063


Beschikking van de Commissie

van 22 december 2000

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4077)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/36/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een deskundige van de Commissie heeft bij een controlebezoek aan Jamaica nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De Jamaicaanse wetgeving inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.

(3) In Jamaica is de "Veterinary Services Division (VSD)" van het ministerie van Landbouw in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(4) De in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat moeten ook de vaststelling omvatten van een modelcertificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de tot ondertekening ervan gemachtigde persoon.

(5) Krachtens artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moet op de verpakking van visserijproducten een merk worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig, het koelhuis of het vriesschip van herkomst zijn vermeld.

(6) Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moeten een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen en een lijst van de geregistreerde vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig de punten 1 tot en met 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/48/EEG van de Raad(3), worden opgesteld. Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van de VSD aan de Commissie. Bijgevolg moet de VSD ervoor zorgen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

(7) In verband met de garanties die de VSD heeft gegeven ten aanzien van de bevroren mariene buikpotigen die Jamaica naar de Gemeenschap wenst uit te voeren, heeft de Commissie Beschikking 2001/37/EG van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica(4) vastgesteld.

(8) Krachtens artikel 3, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moeten bevroren mariene buikpotigen niet alleen voldoen aan de eisen van Richtlijn 91/492/EEG van de Raad, maar ook aan die van Richtlijn 91/493/EEG. Daartoe zijn bij Beschikking 2001/37/EG de productiegebieden aangewezen waar de voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde mariene buikpotigen mogen worden verzameld, en moeten de lijst van inrichtingen waaruit invoer moet worden toegestaan en het model van het gezondheidscertificaat waarvan de producten bij invoer vergezeld moeten gaan, worden vastgesteld.

(9) De VSD heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen en daaraan gelijkwaardige eisen.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Jamaica bevoegd is om te controleren of en te certificeren dat visserij- en aquacultuurproducten aan het bepaalde in Richtlijn 91/493/EEG voldoen, is de "Veterinary Services Division (VSD)" van het ministerie van Landbouw.

Artikel 2

Voor visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Jamaica gelden de volgende eisen:

1. Elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

2. De producten moeten afkomstig zijn van op de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen of koelhuizen, dan wel geregistreerde vriesschepen.

3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "JAMAICA" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, respectievelijk het registratienummer van het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van de VSD en het officiële stempel van de VSD zijn aangebracht in een andere kleur dan die van de overige vermeldingen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

(4) Zie bladzijde 64 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_2001010NL.006102.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010NL.006201.EPS">

BIJLAGE B

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top