EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0133

2000/133/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 houdende vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van levende paardachtigen, levende vogels en broedeieren uit Israël (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4978) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 43, 16.2.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2000; opgeheven door 32000D0183 De einddatum van de geldigheid is gebaseerd op de datum van bekendmaking van de intrekkingshandeling die van kracht wordt op de datum van kennisgeving ervan. Van de intrekkingshandeling is kennisgeving gedaan, maar omdat de datum van kennisgeving niet beschikbaar is in EUR-Lex, wordt de datum van bekendmaking gebruikt.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/133/oj

32000D0133

2000/133/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 houdende vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van levende paardachtigen, levende vogels en broedeieren uit Israël (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4978) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 043 van 16/02/2000 blz. 0035 - 0036


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1999

houdende vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van levende paardachtigen, levende vogels en broedeieren uit Israël

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4978)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/133/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG(2), en met name op artikel 18,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Richtlijn 90/426/EEG van de Raad(3) is Israël opgenomen in de bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad(4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/759/EG van de Commissie(5), vastgestelde lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van paardachtigen toestaan.

(2) Overeenkomstig Richtlijn 90/539/EEG van de Raad(6) is Israël opgenomen in de bij Beschikking 95/233/EG van de Commissie(7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/619/EG(8), vastgestelde lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van levend pluimvee en van broedeieren toestaan.

(3) Andere dan de bij Richtlijn 90/539/EEG bedoelde vogels mogen worden ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt(9).

(4) In Israël zijn gevallen gemeld van West Nile Fever bij pluimvee, vooral bij ganzen.

(5) De aanwezigheid van deze ziekte kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid en voor de gezondheid van paardachtigen en pluimvee in de Gemeenschap.

(6) Hoewel virusoverdracht normaal plaatsvindt tussen vogels en muggen, kan het uitzonderlijk ook voorkomen dat het virus via vectorinsecten wordt overgedragen op mensen of op paardachtigen, waarbij reeds gevallen met dodelijke afloop zijn beschreven.

(7) Op communautair niveau moeten snel beschermende maatregelen worden genomen met betrekking tot de invoer van levende paardachtigen, levend pluimvee, andere vogels en broedeieren daarvan uit Israël.

(8) Bijgevolg moeten de tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden, en de invoer en doorvoer van paardachtigen uit Israël, worden verboden.

(9) Bovendien moet de invoer van levend pluimvee, met inbegrip van loopvogels, levend vederwild en andere levende vogels, alsmede van broedeieren, worden verboden.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden, en de invoer en doorvoer van paardachtigen van oorsprong of van herkomst uit Israël, zijn verboden.

Artikel 2

1. De invoer in de Gemeenschap van levend pluimvee, met inbegrip van loopvogels, en andere levende vogels, van oorsprong of van herkomst uit Israël, is verboden.

2. De invoer in de Gemeenschap van broedeieren van pluimvee, met inbegrip van loopvogels, en andere vogels, van oorsprong uit Israël, is verboden.

Artikel 3

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van Israël toepassen, in overeenstemming met deze beschikking.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 4

Deze beschikking wordt in januari 2000 opnieuw bezien en is van toepassing tot en met 31 maart 2000.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 1999.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(2) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.

(3) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42.

(4) PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15.

(5) PB L 300 van 23.11.1999, blz. 30.

(6) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6.

(7) PB L 156 van 7.7.1999, blz. 76.

(8) PB L 276 van 29.10.1996, blz. 18.

(9) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

Top