EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0341

Verordening (EG) nr. 341/2000 van de Commissie van 15 februari 2000 tot vaststelling van de koers voor de omrekening van bepaalde bedragen met betrekking tot bepaalde soorten rechtstreekse steun en structuur- of milieumaatregelen

OJ L 43, 16.2.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/341/oj

32000R0341

Verordening (EG) nr. 341/2000 van de Commissie van 15 februari 2000 tot vaststelling van de koers voor de omrekening van bepaalde bedragen met betrekking tot bepaalde soorten rechtstreekse steun en structuur- of milieumaatregelen

Publicatieblad Nr. L 043 van 16/02/2000 blz. 0019 - 0021


VERORDENING (EG) Nr. 341/2000 VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2000

tot vaststelling van de koers voor de omrekening van bepaalde bedragen met betrekking tot bepaalde soorten rechtstreekse steun en structuur- of milieumaatregelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1410/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 42 van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie(3) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen(4), geldt de datum van indiening van de premieaanvraag als ontstaansfeit op grond waarvan wordt bepaald aan welk jaar de premies worden toegerekend voor de dieren waarvoor de premieregelingen in de rundvleessector worden toegepast. Op grond van het bepaalde in artikel 43 van die verordening worden deze premies in nationale valuta omgerekend aan de hand van het pro rata temporis berekende gemiddelde van de wisselkoersen die van toepassing zijn in de maand december die voorafgaat aan het jaar van toerekening.

(2) Volgens artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999, is het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor bedragen in het kader van structuur- of milieumaatregelen 1 januari van het jaar waarin het besluit tot toekenning van de steun wordt genomen. Luidens artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2808/98 is de voor de omrekening toe te passen koers het pro rata temporis berekende gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór de datum van het ontstaansfeit.

(3) Volgens artikel 12 van Verordening (EG) nr. 293/98 van de Commissie van 4 februari 1998 houdende vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sector groenten en fruit, voor de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, voor sommige maatregelen in de sector levende planten en producten van de bloementeelt en voor sommige in bijlage I van het EG-Verdrag genoemde producten en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1445/93(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999, is de koers voor de jaarlijkse omrekening in nationale valuta van het in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 790/89 van de Raad(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1825/97 van de Commissie(8), vastgestelde maximumbedrag per hectare van de steun voor verbetering van kwaliteit en afzet in de sector dopvruchten en sint-jansbrood gelijk aan het pro rata temporis gewogen gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór 1 januari van de jaarlijkse referentieperiode in de zin van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2159/89 van de Commissie(9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95(10).

(4) Volgens artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2700/93 van 30 september 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de premie ten behoeve van schapen- en geitenvleesproducenten(11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999, is de koers voor de omrekening van het premiesaldo in de sector schapen- en geitenvlees gelijk aan het pro rata temporis gewogen gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór de laatste dag van het verkoopseizoen waarvoor de premie wordt toegekend.

(5) Volgens artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2700/93 is de koers voor de omrekening van het premievoorschot in de sector schapen- en geitenvlees het pro rata temporis gewogen gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór de eerste dag van het verkoopseizoen waarvoor de premie wordt toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De koers voor de omrekening van:

- de in Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde premies in de rundvleessector,

- het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 790/89 vastgestelde maximumbedrag per hectare van de steun voor verbetering van kwaliteit en afzet in de sector dopvruchten en sint-jansbrood, en

- de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2799/98 bedoelde bedragen in verband met structuur- of milieumaatregelen

is vastgesteld in bijlage I.

2. De koers voor de omrekening van het premiebedrag en het saldo als bedoeld in artikel 5, lid 6, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 2467/98 van de Raad(12) en voor het in mindering te brengen bedrag als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3493/90 van de Raad(13) is vastgesteld in bijlage II.

3. De koers voor de omrekening van het in artikel 5, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2467/98 bedoelde voorschot en voor het in mindering te brengen bedrag als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3493/90 is vastgesteld in bijlage III.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2000.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2) PB L 164 van 30.6.1999, blz. 53.

(3) PB L 281 van 4.11.1999, blz. 30.

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(5) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.

(6) PB L 30 van 5.2.1998, blz. 16.

(7) PB L 85 van 30.3.1989, blz. 6.

(8) PB L 260 van 23.9.1997, blz. 9.

(9) PB L 207 van 19.7.1989, blz. 19.

(10) PB L 132 van 16.6.1995, blz. 8.

(11) PB L 245 van 1.10.1993, blz. 99.

(12) PB L 312 van 20.11.1998, blz. 1.

(13) PB L 337 van 4.12.1990, blz. 7.

BIJLAGE I

In artikel 1, lid 1, bedoelde omrekeningskoers

1 EUR = (gemiddelde 1.12.1999 - 31.12.1999)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

In artikel 1, lid 2, bedoelde omrekeningskoers

1 EUR = (gemiddelde 2.12.1999 - 1.1.2000)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

In artikel 1, lid 3, bedoelde omrekeningskoers

1 EUR = (gemiddelde 3.12.1999 - 2.1.2000)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top