EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0041

2000/41/EG: Beschikking van de Commissie van 29 december 1999 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5135) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

OJ L 13, 19.1.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/41(1)/oj

32000D0041

2000/41/EG: Beschikking van de Commissie van 29 december 1999 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5135) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 013 van 19/01/2000 blz. 0027 - 0028


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 december 1999

betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5135)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2000/41/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/1999(2), inzonderheid op artikel 12, lid 5, onder a), iii), en artikel 249, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/1999(4), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De in de bijlage bij deze beschikking opgenomen bindende tariefinlichtingen zijn in strijd met andere bindende tariefinlichtingen en hebben betrekking op tariefindelingen die niet in overeenstemming zijn met de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur die zijn vastgesteld in bijlage I, eerste deel, titel I, onder A, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2626/1999 van de Commissie(6).

(2) Bovenbedoelde bindende tariefinlichtingen dienen niet langer te gelden. Derhalve dienen de douaneadministraties die deze inlichtingen hebben verstrekt, deze zo spoedig mogelijk in te trekken en gelijktijdig de Commissie daarvan in kennis te stellen.

(3) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 kan de rechthebbende in voorkomend geval gebruikmaken van de mogelijkheid om zich gedurende een bepaalde periode te beroepen op een bindende tariefinlichting die haar geldigheid heeft verloren.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage opgenomen bindende tariefinlichtingen die door de in kolom 2 vermelde douaneautoriteiten zijn afgegeven en waarbij de in kolom 3 vermelde tariefindeling is vastgesteld, dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op de eenentwintigste dag na de bekendmaking van deze beschikking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, te worden ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 29 december 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(2) PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1.

(3) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(4) PB L 197 van 29.7.1999, blz. 25.

(5) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(6) PB L 321 van 14.12.1999, blz. 3.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top