EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

1999/528/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Jemen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2060) (Voor de EER relevante tekst)

PB L 203 van 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; opgeheven door 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528

1999/528/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Jemen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2060) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 203 van 03/08/1999 blz. 0068 - 0072


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1999

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Jemen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2060)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/528/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11,

(1) Overwegende dat een team van deskundigen van de Commissie een controlebezoek in Jemen heeft uitgevoerd om na te gaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden;

(2) Overwegende dat de wettelijke voorschriften van Jemen inzake veterinaire controle op visserijproducten als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan die welke bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld;

(3) Overwegende dat in Jemen het Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth in staat is de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren;

(4) Overwegende dat in het kader van de voorwaarden voor de afgifte van het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG, ook een certificaatmodel, alsmede de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de voor de ondertekening ervan gemachtigde persoon moeten worden vastgesteld;

(5) Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG, op de verpakkingen van visserijproducten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, het koelhuis of het vriesschip van herkomst zijn vermeld;

(6) Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG, een lijst van erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelhuizen, dient te worden opgesteld; dat, overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad(3), een lijst van geregistreerde vriesschepen moet worden opgesteld; dat de bedoelde lijsten moeten worden opgesteld aan de hand van een mededeling van het TDQC aan de Commissie; dat bijgevolg het TDQC ervoor dient te zorgen dat de bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

(7) Overwegende dat het TDQC officiële garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG bepaalde regels en, wat de erkenning/registratie van de inrichtingen, fabrieksschepen, koelhuizen of vriesschepen betreft, ten aanzien van de inachtneming van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke bij de genoemde richtlijn zijn vastgesteld;

(8) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Jemen bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten te controleren en desbetreffende certificaten af te geven, is het Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth.

Artikel 2

Voor visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Jemen gelden de volgende eisen:

1. elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A;

2. de producten moeten afkomstig zijn van op de lijsten in bijlage B voorkomende erkende inrichtingen, fabrieksschepen, koelhuizen of geregistreerde vriesschepen;

3. tenzij ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie worden ingevoerd, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "Jemen" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksschip, het koelhuis, respectievelijk het registratienummer van het vriesschip van herkomst worden vermeld.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controle van de documenten gebeurt.

2. Op het certificaat moeten in een andere kleur dan die voor de overige vermeldingen, naam, functie en handtekening van de vertegenwoordiger van het TDQC, en het officiële stempel van het TDQC zijn aangebracht.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_1999203NL.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203NL.007101.EPS">

BIJLAGE B

I. LIJST VAN ERKENDE INRICHTINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

II. LIJST VAN ERKENDE INRICHTINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top