EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1725

Verordening (EG) nr. 1725/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp

OJ L 203, 3.8.1999, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1725/oj

31999R1725

Verordening (EG) nr. 1725/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp

Publicatieblad Nr. L 203 van 03/08/1999 blz. 0025 - 0027


VERORDENING (EG) Nr. 1725/1999 VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 1999

inzake de levering van spliterwten als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), en met name op artikel 24, lid 1, onder b),

(1) Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de landen en organisaties die in aanmerking komen voor Gemeenschapssteun en de algemene criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

(2) Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde begunstigden spliterwten heeft toegewezen;

(3) Overwegende dat dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten(2); dat met name de leveringstermijnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te bepalen, dienen te worden vastgesteld;

(4) Overwegende dat, met het oog op de uitvoering van deze leveringen, voor de inschrijvers in de mogelijkheid moet worden voorzien om hetzij groene spliterwten hetzij gele spliterwten beschikbaar te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap spliterwten beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde voorwaarden.

De offertes hebben betrekking op hetzij groene spliterwten hetzij gele spliterwten. Een offerte is slechts geldig wanneer er nauwkeurig in is aangegeven voor welk type erwten zij geldt.

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1999.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.

BIJLAGE

PARTIJ A

Voetnoten

1. Actie nr.: 634/97 (A1); 702/97 (A2)

2. Begunstigde(2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Haïti

5. Beschikbaar te stellen product(8): spliterwten

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 753

7. Aantal partijen: 1 en 2 delen (A1: 360 ton; A2: 393 ton)

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(4)(7): -

9. Verpakking(5)(10): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4) of (4.0 A 1.c, 2.c en B.4)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (IV.A.3)- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap.

Het product moet afkomstig zijn uit de Gemeenschap.

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven

13. Alternatief leveringsstadium: -

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: -- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 6 - 26.9.1999

- tweede termijn: 20.9 - 10.10.1999

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: -

- tweede termijn: -

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 17.8.1999

- tweede termijn: 31.8.1999

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard Gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel alleen op nummer: tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Uitvoerrestitutie: -

(1)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.

(3) De leverancier aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.

(4) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.

(5) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

(6) In afwijking van PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1, wordt de tekst van punt IV.A.3.c) gelezen: "de vermelding 'Europese Gemeenschap'" en de tekst van punt IV.A.3.b): "Spliterwten.".

(7) Een offerte is slechts geldig wanneer er nauwkeurig in is aangegeven voor welk type erwten zij geldt.

(8) Gele of groene erwten (Pisum sativum) voor menselijke consumptie, afkomstig van de meest recente oogst. De erwten mogen niet kunstmatig gekleurd zijn. De spliterwten moeten ten minste gedurende twee minuten met stoom behandeld of berookt(9) zijn en zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- vochtgehalte: maximaal 15 %,

- vreemde stoffen: maximaal 0,1 %,

- gebroken erwten: maximaal 10 % (onder gebroken erwten wordt verstaan: de delen van erwten die door een zeef met ronde gaten met een diameter van 5 mm gaan),

- erwten met afwijkende kleur of ontkleurd: maximaal 1,5 % (gele erwten), maximaal 15 % (groene erwten),

- kooktijd: maximaal 45 minuten (na inweken gedurende twaalf uur) of maximaal 60 minuten (zonder inweken).

(10) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL (elke container moet een netto-inhoud van ten hoogste 17,5 ton hebben).

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal.

De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.

De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of een soortgelijke veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.

(9) De inschrijver aan wie is gegund, legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een bewijs van beroking voor.

Top