EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D1719

1719/1999/EG: Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans- Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 177 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1719/oj

31999D1719

1719/1999/EG: Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans- Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

Publicatieblad Nr. L 203 van 03/08/1999 blz. 0001 - 0008


BESLUIT Nr. 1719/1999/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 12 juli 1999

betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 156, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),

(1) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 20 juni 1994(5) met nadruk heeft gewezen op de noodzaak tot coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten;

(2) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 21 november 1996(6) nieuwe beleidsdoelstellingen met betrekking tot de informatiemaatschappij heeft vastgesteld;

(3) Overwegende dat de Commissie in haar mededeling van 19 juli 1994 een actieplan voor de informatiemaatschappij heeft voorgesteld;

(4) Overwegende dat de Commissie een actieplan voor de interne markt heeft voorgesteld;

(5) Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 juni 1997(7) de Europese Unie en de lidstaten heeft verzocht actie te ondernemen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het komende decennium;

(6) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 2717/95/EG(8) een reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van Euro-ISDN als trans-Europees net hebben goedgekeurd;

(7) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 1336/97/EG(9) een reeks richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetten hebben goedgekeurd;

(8) Overwegende dat de overheidsdiensten van de lidstaten en van de Gemeenschap met het oog op de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie en ter uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap steeds grotere hoeveelheden informatie moeten aanspreken, uitwisselen en verwerken;

(9) Overwegende dat de instellingen van de Gemeenschap, teneinde de hun verleende bevoegdheden te kunnen uitoefenen, steeds grotere hoeveelheden informatie moeten aanspreken, uitwisselen en verwerken;

(10) Overwegende dat het voor de efficiënte, doeltreffende en veilige uitwisseling van de te verwerken informatie nodig is dat geïntegreerde gegevenscommunicatiesystemen, hierna "telematicanetten" genoemd, beschikbaar zijn;

(11) Overwegende dat de telematicanetten die de informatiesystemen van de overheidsdiensten van de lidstaten en die van de Gemeenschap in heel Europa met elkaar verbinden, trans-Europese telecommunicatienetten voor overheidsdiensten zijn;

(12) Overwegende dat de soepele werking van de interne markt en de wegneming van belemmeringen voor de communicatie tussen de overheidsdiensten en de particuliere sector belangrijke factoren zijn voor de welvaart en het concurrentievermogen van de industrie in de Gemeenschap;

(13) Overwegende dat het gebruik van telematicanetten tot de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en tot de fraudebestrijding kan bijdragen;

(14) Overwegende dat de lidstaten rekening moeten houden met de in het kader van communautaire maatregelen ontwikkelde telematicanetten, zowel bij de ontwikkeling van projecten die zij samen uitvoeren op gebieden die als gevolg van het Verdrag van Amsterdam in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn opgenomen en op andere gebieden die onder het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen, als bij de vaststelling van eventuele andere maatregelen die onder de doelstellingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in het bijzonder de artikelen 3, onder d), 14, 18 en 39 vallen;

(15) Overwegende dat het bij de voorbereidingen ten behoeve van de uitbreiding van de Europese Unie nodig kan zijn telematicanetten te wijzigen en uit te breiden;

(16) Overwegende dat doorzichtige, prompt reagerende overheidsdiensten de burger van de Europese Unie zullen aanmoedigen van de informatiemaatschappij te profiteren;

(17) Overwegende dat de Gemeenschap gebruikmaakt van of belang heeft bij telematicanetten ter ondersteuning van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, de interinstitutionele communicatie en de Economische en Monetaire Unie;

(18) Overwegende dat het zowel de taak van de Gemeenschap als van de lidstaten is om dergelijke netten aan te leggen;

(19) Overwegende dat het ter bereiking van schaalvoordelen en ter verhoging van het profijt van deze netten van wezenlijk belang is het gebruik van normen, algemeen beschikbare specificaties en public domain toepassingen te optimaliseren, teneinde een naadloze interoperabiliteit te verzekeren;

(20) Overwegende dat deze netten via een gecoördineerde ontwikkeling zouden moeten convergeren naar een gemeenschappelijke telematica-interface tussen de Gemeenschap en de lidstaten;

(21) Overwegende dat, om efficiënt gebruik te maken van de financiële middelen van de Gemeenschap, de kosten van dergelijke netten billijk over de lidstaten en de Gemeenschap moeten worden omgeslagen en terzelfder tijd nodeloze wildgroei van apparatuur, herhaling van onderzoeken en verschillen in aanpak moeten worden vermeden;

(22) Overwegende dat elke lidstaat in beginsel zelf de kosten dient te dragen die aan zijn implementatie van IDA-projecten en -diensten verbonden zijn;

(23) Overwegende dat er daarom behoefte bestaat aan specifieke richtsnoeren die algemeen op alle dergelijke netten kunnen worden toegepast, evenals aan specifieke financiële regels voor projecten van gemeenschappelijk belang overeenkomstig deze richtsnoeren;

(24) Overwegende dat overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel de doelstelling dergelijke netten tot stand te brengen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en dat deze derhalve, gezien de omvang en de gevolgen van de voorgestelde maatregel, beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt; dat de voorgestelde maatregel niet verder gaat dan wat nodig is om de genoemde doelstelling te bereiken;

(25) Overwegende dat voor de uitvoering van de Overeenkomsten betreffende de Europese Economische Ruimte en van de associatieovereenkomsten met de Gemeenschap een wijziging en uitbreiding van de betrokken telematicanetten vereist is;

(26) Overwegende dat telematicanetten en elektronische communicatie door hun aard een internationale dimensie hebben;

(27) Overwegende dat de maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van de telematicanetten tussen overheidsdiensten in overeenstemming zijn met de in verband met de richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken vastgestelde prioriteiten;

(28) Overwegende dat in het kader van Besluit 95/468/EG van de Raad van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA)(10) maatregelen zijn genomen; dat het Hof van Justitie op 28 mei 1998 Besluit 95/468/EG nietig heeft verklaard; dat de gevolgen van de maatregelen die de Commissie vóór de nietigverklaring door het Hof op grond van dat besluit heeft genomen, gehandhaafd blijven;

(29) Overwegende dat in deze beschikking de financiële middelen worden vastgesteld die voor de begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 1 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995(11);

(30) Overwegende dat op 20 december 1994 een modus vivendi is overeengekomen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de maatregelen ter uitvoering van de besluiten die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(12),

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied en doelstellingen

1. De Gemeenschap is in samenwerking met de lidstaten werkzaam op het gebied van trans-Europese telematicanetten voor overheidsdiensten en treft de maatregelen als omschreven in deze beschikking met het oog op:

a) de totstandbrenging van operationele, interoperabele trans-Europese telematicanetten tussen zowel nationale als regionale overheidsdiensten van de lidstaten, alsmede tussen deze overheidsdiensten en de instellingen en organen van de Gemeenschap, voorzover van toepassing, die een efficiënte, doeltreffende en veilige gegevensuitwisseling ter ondersteuning van de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie mogelijk maken en die de lidstaten en de Gemeenschap in staat stellen, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, het beleid en het optreden van de Gemeenschap zoals omschreven in de artikelen 3 en 4 van het Verdrag ten uitvoer te leggen, rekening houdend met de werkzaamheden die reeds in de bestaande programma's van de Gemeenschap of de lidstaten plaatsvinden;

b) de totstandbrenging van geïntegreerde telematicanetten ter bevordering van de communicatie tussen de instellingen van de Gemeenschap en ter ondersteuning van het communautaire besluitvormingsproces.

2. Deze beschikking heeft betrekking op alle netten van het IDA-programma.

Artikel 2

Definities

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a) telematicanet: een uitgebreid gegevenscommunicatiesysteem dat niet alleen de fysieke infrastructuur en verbindingen omvat, maar ook de diensten- en toepassingslagen die op deze infrastructuur zijn gebouwd, zodat elektronische uitwisseling van informatie tussen organisaties en personen mogelijk wordt;

b) IDA-net: een trans-Europees telematicanet voor overheidsdiensten dat krachtens deze beschikking tot stand wordt gebracht of wordt voortgezet; een dergelijk net komt tot stand op initiatief van de Gemeenschap hetzij als gebruiker van of betrokkene bij het net, hetzij als belanghebbende bij de totstandkoming ervan;

c) sectoraal net: een trans-Europees telematicanet voor overheidsdiensten of een pakket van diensten en toepassingen dat bestemd is voor de uitvoering of de administratieve ondersteuning van één bepaald beleid, optreden of doelstelling van de Gemeenschap, hierna "administratieve sector" genoemd;

d) IDA-project: een pakket onderling met elkaar verband houdende activiteiten die op grond van deze beschikking worden ondernomen of voortgezet, zoals aangegeven in de bijlage, en die betrekking hebben op de totstandbrenging of uitbreiding van sectorale netten.

Artikel 3

Projecten van gemeenschappelijk belang

1. Teneinde de doelstellingen van artikel 1 te bereiken, voeren de Gemeenschap en de lidstaten projecten van gemeenschappelijk belang uit, zoals omschreven in de bijlage.

2. De uitvoering van deze projecten vindt plaats in overeenstemming met het IDA-werkprogramma en met de algemene uitvoeringsplannen zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 4

Prioriteiten

Voor de opstelling van het IDA-werkprogramma en bij de toewijzing van financiële middelen van de Gemeenschap aan IDA-projecten, wordt voorrang gegeven aan projecten die de economische levensvatbaarheid van overheidsdiensten, instellingen van de Europese Gemeenschap, lidstaten en regio's vergroten en die dankzij de totstandkoming of de uitbreiding van een sectoraal net:

a) rechtstreeks bijdragen tot de opheffing van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, of

b) rechtstreeks bijdragen tot de geslaagde invoering of de goede werking van de Economische en Monetaire Unie, of

c) de interinstitutionele samenwerking tussen de instellingen van de Gemeenschap bevorderen alsook tussen deze instellingen en de nationale en regionale overheidsdiensten, met inbegrip van de nationale en regionale parlementen; of

d) bijdragen tot de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de lidstaten of de bestrijding van fraude, of

e) de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Europese Unie vergemakkelijken, of

f) bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese industrie en in het bijzonder dat van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO), of

g) ten goede komen aan personen in de Europese Unie.

Artikel 5

Grote lijnen voor de uitvoering

1. Bij de uitvoering van IDA-projecten worden de in dit artikel genoemde beginselen toegepast.

2. Voor de uitvoering van een IDA-project is een rechtsgrondslag vereist. Voor de toepassing van deze beschikking wordt een IDA-project geacht aan dit vereiste te voldoen wanneer het betrokken net, c.q. de betrokken netten, geschikt is, c.q. zijn, voor de communicatie tussen overheidsdiensten in het kader van de tenuitvoerlegging van een of meer communautaire besluiten.

De voorgaande alinea is niet van toepassing op projecten die de interinstitutionele communicatie of het communautaire besluitvormingsproces ondersteunen of op gezamenlijke activiteiten ter ondersteuning van twee of meer IDA-projecten.

3. IDA-projecten omvatten alle nodige activiteiten voor de totstandbrenging of uitbreiding van sectorale netten, met inbegrip van haalbaarheidsstudies en demonstratieprogramma's, de oprichting van werkgroepen van deskundigen van de lidstaten en van de Gemeenschap, alsmede de aankoop van goederen en diensten ten behoeve van de Gemeenschap, voorzover zulks dienstig is.

4. IDA-projecten omvatten een voorbereidingsfase, een haalbaarheidsfase, een ontwikkelings- en geldigverklaringsfase, en een uitvoeringsfase.

De voorbereidingsfase leidt tot de opstelling van een voorbereidend verslag met de doelstellingen, het werkingsgebied en de motivering van het project, en inzonderheid de verwachte kosten en baten, alsmede tot het bereiken van de nodige verbintenissen door en de vereiste overeenstemming tussen de deelnemers, op basis van behoorlijke raadpleging.

De haalbaarheidsfase leidt tot de vaststelling van een algemeen uitvoeringsplan; dit bevat:

a) een beschrijving van het net of de netten waarvan de totstandbrenging in het kader van het project wordt beoogd, met vermelding van de doelstellingen, de functies, de deelnemers en de technische aanpak;

b) de toewijzing van de rollen en taken aan de Gemeenschap en de lidstaten gedurende de ontwikkelings-, geldigverklarings- en uitvoeringsfase die volgen;

c) een gedetailleerde beschrijving van de te verwachten voordelen, met inbegrip van beoordelingscriteria om deze voordelen na de uitvoeringsfase te meten;

d) een schema op basis waarvan de exploitatie- en onderhoudskosten van de betrokken netten na afloop van de uitvoeringsfase billijk over de Gemeenschap en de lidstaten worden omgeslagen.

Gedurende de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase kan de voor het betrokken net, c.q. de betrokken netten, voorgestelde oplossing, voorzover zulks dienstig is, op kleine schaal ontworpen, getest, beoordeeld en gecontroleerd worden; de resultaten worden gebruikt om het algemene uitvoeringsplan bij te stellen.

Gedurende de uitvoeringsfase wordt het volledig functionele net, c.q. de netten, in overeenstemming met het algemene uitvoeringsplan tot stand gebracht.

5. IDA-projecten bouwen voort op de horizontale acties en maatregelen die door de Gemeenschap zijn ondernomen in het kader van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)(13); met name worden in voorkomend geval gemeenschappelijke algemene diensten en toepassingen gebruikt.

6. Het starten en uitvoeren van een IDA-project, de afbakening van de fasen ervan en de bepaling van de technische en functionele gebruikersbehoeften voor het onder zo'n project vallende net, c.q. netten, geschieden binnen het kader van het beleid of het optreden van de Gemeenschap waarop het project betrekking heeft; op een en ander wordt toezicht uitgeoefend volgens de eventueel geldende comitéprocedure.

Indien er voor de betreffende sector geen comitéprocedure van toepassing is, kunnen de Gemeenschap en de lidstaten sectorale groepen van deskundigen oprichten om deze kwesties te bespreken.

De conclusies van deze sectorale comités en groepen van deskundigen worden met de in artikel 7 bedoelde voorstellen voor maatregelen door de Commissie aan het in artikel 8 bedoelde comité voorgelegd.

7. Alle IDA-projecten worden technisch gespecificeerd onder verwijzing naar Europese normen of openbaar beschikbare specificaties zoals open Internet-normen, voorzover van toepassing, teneinde te zorgen voor een hoge mate van interoperabiliteit tussen nationale en communautaire systemen binnen en tussen administratieve sectoren en met de particuliere sector, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de richtsnoeren van de Gemeenschap en ondersteunende hulpmiddelen op het gebied van normalisatie inzake overheidsaankopen van informatie- en communicatietechnologie (ICT)-systemen en -diensten.

8. Bij de vaststelling en uitvoering van alle IDA-projecten wordt voortgebouwd op de relevante resultaten van andere communautaire activiteiten, met name de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Gemeenschap en de activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetten.

9. Alle IDA-projecten worden in coördinatie met de lidstaten binnen het kader van het beleid of het optreden van de Gemeenschap waarop het project betrekking heeft binnen een jaar na het einde van de uitvoeringsfase aan een evaluatie onderworpen die aan het desbetreffende sectorale comité en het in artikel 8 bedoelde comité wordt voorgelegd. Deze evaluatie bevat ook een kosten-batenanalyse.

Artikel 6

Financiële bijdrage van de Gemeenschap

1. Bij de uitvoering van IDA-projecten draagt de Gemeenschap bij in verhouding tot haar belangen bij de projecten.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap per IDA-project wordt overeenkomstig de leden 3 tot en met 7 vastgesteld. Deze bijdrage omvat niet de kosten die voortvloeien uit het aanhoudend gebruik van toepassingen of specificaties die strijdig zijn met de prioriteiten of vereisten van deze beschikking of van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad.

3. In de voorbereidingsfase en de haalbaarheidsfase van een project kan de bijdrage van de Gemeenschap de volledige kosten van de noodzakelijke studies dekken.

4. In de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase en in de uitvoeringsfase van een project draagt de Gemeenschap de kosten van de taken die haar in het algemene uitvoeringsplan var dat project zijn toegewezen.

5. De Gemeenschap kan in uitzonderlijke gevallen volgens de procedure van artikel 8 door middel van rechtstreekse steun bijdragen in de kosten die door een of meer lidstaten worden gemaakt, om voor die lidstaten de uitvoering mogelijk te maken van:

a) activiteiten met betrekking tot een IDA-project of -net die voor andere deelnemers of andere IDA-projecten of -netten van nut worden beschouwd;

b) een verbetering van een systeem die nodig wordt geacht om de algemene uitvoering van een bepaald IDA-net te verbeteren of te vereenvoudigen.

De geplande steun zal in het IDA-werkprogramma voor elk betrokken IDA-project of -net voor het lopende begrotingsjaar worden aangegeven, in termen van het maximaal toegestane bedrag, de te verwachten baten voor IDA-projecten en -netten, de te verwezenlijken doelstellingen, de begunstigde overheidsdiensten in de lidstaten en de taken die met die steun gefinancierd moeten worden.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden overschrijdt deze steun niet de helft van de daadwerkelijk door elk van de begunstigde lidstaten gemaakte kosten bij de uitvoering van de taken waarvoor de steun wordt verleend.

6. De financiering van de Gemeenschap overeenkomstig deze beschikking eindigt met de voltooiing van de uitvoeringsfase van een IDA-project; verdere financiering kan echter in uitzonderingsgevallen volgens de procedure van artikel 8 overeenkomstig deze beschikking worden verleend voor de exploitatie- en onderhoudskosten van een IDA-net of een deel daarvan tot het einde van het jaar volgende op het jaar waarin de uitvoering is voltooid.

7. De Gemeenschap kan ook in het kader van deze beschikking tot het einde van 1999 de kosten dragen van de exploitatie en het onderhoud van IDA-netten die uit hoofde van deze beschikking worden voortgezet en die op de datum van inwerkingtreding van deze beschikking reeds operationeel waren.

8. De financiële middelen waarin krachtens deze beschikking wordt voorzien, worden in beginsel niet toegekend voor projecten of projectfasen waarvoor financiering uit andere communautaire bronnen wordt verstrekt.

Artikel 7

Uitvoering

1. De Commissie voert de in de artikelen 3 tot en met 6 beschreven werkzaamheden van de Gemeenschap uit.

2. De procedure van artikel 8 is van toepassing op de goedkeuring, op basis van overeenstemming met de in artikel 4 vastgelegde prioriteiten en de in artikel 5 vastgelegde beginselen, van het gedeelte van het IDA-werkprogramma betreffende de uitvoering van deze beschikking, dat de Commissie jaarlijks opstelt. In het IDA-werkprogramma staat de verdeling van de uitgaven per project voor het (de) afgelopen jaar (jaren).

3. De procedure van artikel 8 is van toepassing op de goedkeuring, op basis van overeenstemming met de in artikel 5 vastgelegde beginselen, van het voorbereidend verslag en het algemeen uitvoeringsplan van alle IDA-projecten aan het einde van de haalbaarheidsfase en het einde van de ontwikkelings- en geldigverklaringsfase, alsmede op de goedkeuring van alle daaropvolgende belangrijke wijzigingen van dat uitvoeringsplan.

4. De procedure van artikel 8 is van toepassing op de goedkeuring, op basis van de in artikel 4 vastgelegde prioriteiten en de in de artikelen 5 en 6 vastgelegde beginselen, van de verdeling per project van de jaarlijkse begrotingsuitgaven in het kader van deze beschikking. Elk voorstel voor een begrotingswijziging van meer dan 250000 EUR per begrotingspost in een jaar, is ook aan die procedure onderworpen.

5. De technische specificaties voor de aanbestedingen die voor de uitvoering van deze beschikking moeten worden opgesteld, worden voor contracten met een waarde van meer dan 500000 EUR in onderlinge afstemming met de lidstaten vastgesteld.

Artikel 8

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, dat voorgezeten wordt door een vertegenwoordiger van de Commissie. Dit comité wordt het Comité Telematica tussen overheidsdiensten (Telematics between Administrations Committee (TAC)) genoemd.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 205, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis van de Raad gebracht. In dat geval:

stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten tot drie maanden na de kennisgeving uit;

kan de Raad binnen de in de vorige alinea genoemde termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

2. De Commissie brengt jaarlijks aan het TAC verslag uit over de uitvoering van deze beschikking.

Artikel 9

Nieuw onderzoek en beoordeling

1. Om de twee jaar beoordeelt de Commissie in samenwerking met de lidstaten de uitvoering van deze beschikking.

2. Bij deze beoordeling worden de vooruitgang en de stand van zaken van de in de bijlage bij deze beschikking aangegeven projecten van gemeenschappelijk belang bestudeerd.

Bij deze beoordeling wordt in het licht van de door de Gemeenschap gedane uitgaven bestudeerd welke voordelen de IDA-netten voor de Gemeenschap - voor de voortgang van de gemeenschappelijke beleidslijnen en de institutionele samenwerking - de lidstaten, de industrie van de Gemeenschap en de burgers van de Europese Unie bieden en worden de gebieden aangegeven waar verbeteringen en synergie met andere communautaire activiteiten op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetten mogelijk zijn.

3. De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad deze beoordeling toekomen, zodra die door het TAC besproken is, tezamen met alle passende voorstellen tot wijziging van de bijlage. De beoordelingen worden niet later voorgelegd dan de ontwerp-begrotingen voor de jaren 2001, 2003 en 2005.

Artikel 10

Uitbreiding tot de EER en geassocieerde landen

1. Het IDA-programma kan, binnen het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Europese Gemeenschap, worden opengesteld voor de deelneming van de landen van de Europese Economische Ruimte, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa en Cyprus, aan projecten van gemeenschappelijk belang die relevant zijn voor deze overeenkomsten.

2. Bij de uitvoering van projecten wordt de samenwerking met niet-lidstaten en internationale organisaties of instellingen, voorzover van toepassing, aangemoedigd.

Artikel 11

Andere sectorale netten

1. Ten aanzien van de totstandbrenging of uitbreiding van alle andere sectorale netten die geen IDA-projecten zijn, hierna "andere sectorale netten" genoemd, zorgen de lidstaten en de Gemeenschap ervoor, in overeenstemming met de bepalingen van de communautaire wetgeving die op de totstandbrenging van deze sectorale netten van toepassing zijn, dat aan de leden 2 tot en met 6 wordt voldaan.

2. Bij deze andere sectorale netten wordt gebruikgemaakt van de horizontale acties en maatregelen van de Commissie in het kader van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad, tenzij deze acties en maatregelen onverenigbaar zijn met de gebruikerseisen van deze andere sectorale netten.

3. Al deze andere sectorale netten worden technisch gespecificeerd onder verwijzing naar Europese normen of openbaar beschikbare specificaties, zoals open Internet-normen, naar gelang van het geval, teneinde een hoge mate van interoperabiliteit tussen nationale en communautaire systemen binnen en tussen verschillende administratieve sectoren en met de particuliere sector te garanderen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de richtsnoeren van de Gemeenschap en de ondersteunende hulpmiddelen op het gebied van de normalisatie ten behoeve van overheidsopdrachten voor ICT-systemen en -diensten.

4. Bij de bepaling en uitvoering van al deze andere sectorale netten wordt erop toegezien, dat wordt voortgebouwd op geschikte resultaten die bij andere relevante activiteiten van de Gemeenschap zijn bereikt, in het bijzonder de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetten.

5. Voor elk van deze andere sectorale netten vindt na de uitvoering een beoordeling plaats.

6. De Gemeenschap draagt bij de uitvoering van deze andere sectorale netten in verhouding tot haar belangen bij in de kosten.

7. Uiterlijk op 3 oktober 1999 en vervolgens elk jaar, legt de Commissie het TAC een verslag voor over de uitvoering van de leden 1 tot en met 6. In dat verslag geeft de Commissie aan ten gevolge van welke gebruikerseisen de andere netten geen gebruik kunnen maken van de algemene diensten als bedoeld in lid 2, en wordt nagegaan hoe die algemene diensten aan die gebruikerseisen aangepast kunnen worden.

Artikel 12

Financiële middelen

De financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten van de Gemeenschap krachtens deze beschikking gedurende de periode 1998-2000 bedragen 38,5 miljoen EUR.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij treedt in werking op de dag van haar bekendmaking en blijft tot 31 december 2004 van kracht.

Artikel 14

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

Voor de Raad

De voorzitter

S. NIINISTÖ

(1) PB C 54 van 21.2.1998, blz. 3. en

PB C 23 van 28.1.1999, blz. 8.

(2) PB C 214 van 10.7.1998, blz. 33.

(3) PB C 251 van 10.8.1998, blz. 1.

(4) Advies van het Europees Parlement van 18 november 1998 (PB C 379 van 7.12.1998, blz. 68), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 december 1998 (PB C 55 van 25.2.1999, blz. 1 ) en besluit van het Europees Parlement van 13 april 1999 (PB C 219 van 30.7.1999). Besluit van de Raad van 21 juni 1999.

(5) PB C 181 van 2.7.1994, blz. 1.

(6) PB C 376 van 12.12.1996, blz. 1.

(7) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 196.

(8) PB L 282 van 24.11.1995, blz. 16.

(9) PB L 183 van 11.7.1997, blz. 12.

(10) PB L 269 van 11.11.1995, blz. 23.

(11) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 4.

(12) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 1.

(13) Zie bladzijde 9 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van trans-Europese netten voor de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten

In het kader van het IDA-programma worden de volgende projecten beschouwd als zijnde van gemeenschappelijk belang:

A. Algemeen

1. Oprichting en uitbouw van telematicanetten ter ondersteuning van de EMU en van communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten (overeenkomstig punt B), interinstitutionele informatie-uitwisseling (overeenkomstig punt C) en de uitbreiding van IDAnetten op wereldschaal (overeenkomstig punt D).

2. Voortzetting en uitbreiding van sectorale projecten en netten die zijn opgezet krachtens Besluit 95/468/EG van de Raad, met uitzondering van de in punt E bedoelde netten.

3. Uitbouw van netten die nodig zijn voor het functioneren van de Europese agentschappen en instanties en ter ondersteuning van het wettelijk kader dat tot stand is gekomen met de oprichting van de Europese agentschappen.

4. Uitbouw van netten op het gebied van het beleid betreffende het vrije verkeer van personen, voorzover zulks nodig is om de activiteiten van de Gemeenschap en/of de lidstaten uit hoofde van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te steunen.

5. Uitbouw van de netten die, in het kader van het communautaire beleid en activiteiten en in onvoorziene omstandigheden, dringend vereist zijn ter ondersteuning van activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten, onder meer voor de bescherming van leven en gezondheid van mens, dier en plant, de rechten van de Europese consument, de levensomstandigheden van de personen in de Europese Unie of de fundamentele belangen van de Gemeenschap.

B. Specifieke netten ter ondersteuning van de EMU en van communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten

1. Telematicanetten in verband met het economisch en monetair beleid, met name om het toezicht op de naleving van de convergentiecriteria en op de invoering van de euro te vergemakkelijken.

2. Telematicanetten betreffende de uitbreiding van de Unie, met name door de uitbouw van efficiënte elektronische communicatie tussen enerzijds de vertaaldiensten van de Commissie en de Raad en anderzijds de tijdelijke vertaal-/revisiebureaus die eventueel in de kandidaat-lidstaten zullen worden opgericht.

3. Telematicanetten betreffende regionaal en cohesiebeleid, met name ter vergemakkelijking van de vergaring, het beheer en de verspreiding van informatie over de uitvoering van het regionaal en cohesiebeleid op het niveau van centrale en regionale overheidsdiensten.

4. Telematicanetten met betrekking tot de communautaire financiering, met name om een interface te creëren tot de bestaande gegevensbanken van de Commissie om voor Europese organisaties, met name KMO's, de toegang tot de communautaire financieringsbronnen te vergemakkelijken.

5. Telematicanetten op statistisch gebied, met name betreffende de vergaring en verspreiding van statistische informatie.

6. Telematicanetten op het gebied van de publicatie van officiële documenten.

7. Telematicanetten in de landbouw- en de visserijsector, met name ter ondersteuning van het beheer van landbouwmarkten en -structuur, efficiënter financieel beheer, de uitwisseling van boekhoudgegevens uit de landbouw (RICA) tussen nationale agentschappen en de Commissie, en fraudebestrijding.

8. Telematicanetten in de industriesector, met name met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen met industriële aangelegenheden belaste overheidsdiensten, en tussen deze diensten en industriële organisaties, voor de uitwisseling van gegevens in verband met de typegoedkeuring van auto's tussen overheidsdiensten, alsmede diensten voor de vereenvoudiging en verbetering van het invullen van administratieve formulieren.

9. Telematicanetten met betrekking tot het mededingingsbeleid, met name door de invoering van een betere uitwisseling van elektronische gegevens met de nationale overheidsdiensten om de informatie- en raadplegingsprocedures te verbeteren.

10. Telematicanetten op het gebied van cultuur, informatie, communicatie en audiovisuele aangelegenheden, met name voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot inhoudskwesties op open netten, de bevordering van de ontwikkeling en het vrije verkeer van nieuwe audiovisuele en informatiediensten.

11. Telematicanetten in de vervoerssector, met name ter ondersteuning van de uitwisseling van gegevens over bestuurders, voertuigen en vervoersondernemers.

12. Telematicanetten op het gebied van toerisme, milieu, consumentenbescherming en de bescherming van de volksgezondheid ter ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten.

C. Interinstitutionele netten

Telematicanetten ter ondersteuning van de interinstitutionele informatie-uitwisseling, met name

1. ter ondersteuning van de communautaire besluitvorming en de parlementaire vragen;

2. voor het opzetten van de nodige telematicaverbindingen tussen de Commissie, het Europees Parlement, de overige Europese instellingen en de Raad (met inbegrip van de site van het fungerend EU-voorzitterschap en de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten);

3. voor de vergemakkelijking van de meertaligheid in de interinstitutionele informatie-uitwisseling door het beheer van de doorstroming en de hulpmiddelen van de vertaaldiensten, gemeenschappelijk gebruik/uitwisseling van meertalige informatiebronnen en de organisatie van een gemeenschappelijke toegang tot terminologische databanken;

4. voor een gezamenlijk gebruik van documenten door de Europese agentschappen en organen en de Europese instellingen.

D. Uitbreiding van IDA-netten op wereldschaal

Uitbreiding van de IDA-netten tot de landen van de EER en de EVA, de landen uit Midden- en Oost-Europa en andere geassocieerde landen, alsmede de G7-landen en internationale organisaties, met name telematicanetten inzake sociale zekerheid, gezondheidszorg, geneesmiddelen en milieu.

E. Andere sectorale netten

De projecten die voorheen door het IDA-programma werden gefinancierd en nu hun eigen communautaire financiering hebben, vallen niettemin onder de in artikel 11 van de beschikking bedoelde categorie "andere sectorale netten".

Top