EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0470

1999/470/EG: Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot bouwlijm (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1478) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 134 - 138

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/470/oj

31999D0470

1999/470/EG: Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot bouwlijm (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1478) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 184 van 17/07/1999 blz. 0032 - 0036


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1999

betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot bouwlijm

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1478)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/470/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG(2), en met name op artikel 13, lid 4,

(1) Overwegende dat de Commissie bij de keuze tussen de twee in artikel 13, lid 3, van Richtlijn 89/106/EEG bedoelde procedures voor de conformiteitsverklaring van een product de "minst kostbare veiligheidsconforme procedure" moet kiezen; dat dit inhoudt dat het noodzakelijk is vast te stellen of voor een bepaald product of bepaalde familie van producten het bestaan van een onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallend productiecontrolesysteem in de fabriek een noodzakelijke en toereikende voorwaarde is voor een conformiteitsverklaring, dan wel of daarvoor, om redenen die verband houden met de naleving van de in artikel 13, lid 4, genoemde criteria, een erkende certificatie-instantie moet worden ingeschakeld;

(2) Overwegende dat artikel 13, lid 4, voorschrijft dat de aldus gekozen procedure in de mandaten en technische specificaties moet worden genoemd; dat het derhalve wenselijk is het in de mandaten en technische specificaties gebruikte begrip producten of families van producten vast te leggen;

(3) Overwegende dat de twee procedures van artikel 13, lid 3, nader in bijlage III bij Richtlijn 89/106/EEG zijn beschreven; dat het derhalve noodzakelijk is voor elk product of elke familie van producten duidelijk de methoden voor de toepassing van de twee procedures aan te geven, onder verwijzing naar genoemde bijlage III, daar in die bijlage aan bepaalde systemen de voorkeur wordt gegeven;

(4) Overwegende dat de procedure van artikel 13, lid 3, onder a), overeenkomt met de systemen die in mogelijkheid 1 zonder permanente bewaking en in de mogelijkheden 2 en 3 van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd en dat de procedure van artikel 13, lid 3, onder b), overeenkomt met de systemen die in punt 2, onder i), van bijlage III en in mogelijkheid 1, met permanente bewaking van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd;

(5) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De conformiteit van de in bijlage I genoemde producten en families van producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij de fabrikant als enige verantwoordelijk is voor een productiecontrolesysteem in de fabriek dat waarborgt dat het product in overeenstemming is met de desbetreffende technische specificaties.

Artikel 2

De conformiteit van de in bijlage II genoemde producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij, naast een door de fabrikant uitgevoerd productiecontrolesysteem in de fabriek, bij de beoordeling en de bewaking van de productiecontrole of van het product zelf een erkende certificatie-instantie wordt ingeschakeld.

Artikel 3

De procedure voor de conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage III wordt vermeld in de mandaten voor geharmoniseerde normen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1999.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

BIJLAGE I

Lijm voor tegels (in het bijzonder hydraulische bindmiddelen, cementachtige bindmiddelen, dispersiepolymeren, reactiehars)

Voor intern en extern gebruik in gebouwen en andere civieltechnische werken, met uitsluiting van toepassingen welke onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften voor producten gemaakt van materialen die tot de klassen A(1), B(2) en C(3) behoren.

(1) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(2) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(3) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

BIJLAGE II

Lijm voor tegels (in het bijzonder hydraulische bindmiddelen, cementachtige bindmiddelen, dispersiepolymeren, reactiehars)

Voor toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften voor producten gemaakt van materialen die tot de klassen A(1), B(2) en C(3) behoren.

Montagelijm (in het bijzonder epoxy-, polyurethaan-, acryl-, amino- en fenolhars)

Voor montage in gebouwen en andere civieltechnische werken

(1) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(2) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(3) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

BIJLAGE III

Opmerking:

voor producten met meer dan een van in de onderstaande families beoogde gebruiksmogelijkheden zijn de taken voor de erkende instantie, voortvloeiend uit het desbetreffende systeem van verklaring van overeenkomst, cumulatief.

PRODUCTFAMILIE

BOUWLIJM (1/2)

Systemen van verklaring van overeenstemming

Het CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 2+: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 1, met certificatie van de in de fabriek uitgevoerde productiecontrole door een erkende instantie op basis van een initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek alsmede van permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap voor de fabrikant niet verplicht indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.

PRODUCTFAMILIE

BOUWLIJM (2/2)

Systemen van verklaring van overeenstemming

Het CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en voor het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 1: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

Systeem 4: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

De specificatie van het systeem zodanig dient te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is voor de fabrikant de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst meedelen.

Top