EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1566

Verordening (EG) nr. 1566/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1566/oj

31999R1566

Verordening (EG) nr. 1566/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 184 van 17/07/1999 blz. 0017 - 0017


VERORDENING (EG) Nr. 1566/1999 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 1999

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen(1), en met name op artikel 2, lid 3,

(1) Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 194/97 van de Commissie van 31 januari 1997 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 864/1999(3), maximumgehalten voor aflatoxinen in onder meer noten, gedroogde vruchten en granen zijn vastgesteld;

(2) Overwegende dat de maximumgehalten voor aflatoxine B1 en de totaalgehalten aan aflatoxine die zijn vastgesteld voor noten en gedroogde vruchten die moeten worden gesorteerd of waarop andere fysische behandelingen moeten worden toegepast voordat ze worden bestemd voor menselijke consumptie of voor gebruik als ingrediënt bij de vervaardiging van levensmiddelen, vóór 1 juli 1999 opnieuw moeten worden bezien in het licht van de vooruitgang van de wetenschappelijke en technologische kennis; dat slechts een beperkte hoeveelheid informatie is verstrekt; dat verbintenissen zijn aangegaan om relevantere gegevens te verstrekken en het aan de gang zijnde onderzoek voort te zetten; dat de termijn voor de overlegging van deze gegevens derhalve dient te worden verlengd;

(3) Overwegende dat gepland is om vóór 1 juli 1999 een specifiek maximumgehalte vast te stellen voor granen die moeten worden gesorteerd of waarop andere fysische behandelingen moeten worden toegepast voordat ze worden bestemd voor menselijke consumptie of voor gebruik als ingrediënt bij de vervaardiging van levensmiddelen; dat voor granen niet kan worden uitgesloten dat sorteermethoden of andere fysische behandelingen het niveau van verontreiniging door aflatoxinen kunnen verlagen; dat, teneinde te kunnen nagaan of deze methoden doeltreffend zijn, is verzocht om gegevens die de vaststelling van een specifiek maximumgehalte voor onbehandelde granen rechtvaardigen; dat uitgebreide controles voor 1998-1999 geen hoge aflatoxinegehalten in granen aan het licht hebben gebracht; dat bijgevolg niet kan worden aangetoond of de sorteermethoden of andere fysische behandelingen doeltreffend zijn om het niveau van verontreiniging door aflatoxinen te verlagen; dat, aangezien de graad van verontreiniging kan variëren van het ene jaar tot het andere, de termijn voor de overlegging van deze gegevens dient te worden verlengd;

(4) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De datum "1 juli 1999" in de voetnoten (5) en (6) van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 194/97 wordt vervangen door "1 juli 2001".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 30 juni 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 31 van 1.2.1997, blz. 48.

(3) PB L 108 van 27.4.1999, blz. 16.

Top