EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0422

1999/422/EG: Beschikking van de Commissie van 24 juni 1999 tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 in zaak T- 44/98 RII (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1736)

OJ L 163, 29.6.1999, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/422/oj

31999D0422

1999/422/EG: Beschikking van de Commissie van 24 juni 1999 tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 in zaak T- 44/98 RII (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1736)

Publicatieblad Nr. L 163 van 29/06/1999 blz. 0083 - 0084


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 1999

tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 in zaak T-44/98 RII

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1736)

(1999/422/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(1) Overwegende dat de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen op 30 april 1999 een beschikking in zaak T-44/98 RII (Emesa Sugar (Free zone) NV - hierna "Emesa" te noemen - tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) heeft gegeven waarbij de toepassing van artikel 108 ter van Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap(1), laatstelijk gewijzigd bij Besluit 97/803/EG(2), Verordening (EG) nr. 2553/97 van de Commissie van 17 december 1997 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde producten van de GN-codes 1701, 1702, 1703 en 1704 met ACS-LGO-oorsprongscumulatie(3), en de beschikking van de Commissie van 23 december 1997 (VI/52329)(4) (hierna de "beschikking" te noemen) ten aanzien van Emesa is opgeschort;

(2) Overwegende dat Emesa krachtens de bovengenoemde beschikking gemalen suiker ("milled sugar"), van oorsprong uit de LGO, in de zin van artikel 6 van bijlage II bij Besluit 91/482/EEG, overeenkomstig de op 30 november 1997 geldende voorschriften van dat besluit mag invoeren met inachtneming van bepaalde voorwaarden en beperkingen;

(3) Overwegende dat, om Emesa in staat te stellen de transacties uit te voeren waartoe zij door die beschikking gemachtigd is, de door de lidstaten en Emesa in acht te nemen uitvoeringsbepalingen moeten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De naar Arubaans recht opgerichte en in Oranjestad (Aruba) gevestigde maatschappij Emesa Sugar (Free Zone) NV mag in de periode van 1 mei tot en met 31 oktober 1999 7500 ton gemalen suiker, van oorsprong uit de LGO, in de zin van artikel 6 van bijlage II bij Besluit 91/482/EEG, in de Gemeenschap invoeren op de volgende voorwaarden:

1. Invoer vindt plaats tegen overlegging van een invoercertificaat; de bevoegde autoriteiten van de lidstaten geven certificaten af overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie(5).

In vak 24 van het certificaat wordt volgende vermelding aangebracht: "BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN ZAAK T-44/98 RII VAN 30 APRIL 1999".

Emesa stelt een zekerheid van 3 EUR per ton; deze zekerheid wordt vrijgegeven wanneer de invoer overeenkomstig het invoercertificaat plaatsvindt.

2. De suiker van oorsprong uit de LGO, die op grond van de bovengenoemde beschikking in de Gemeenschap wordt ingevoerd, wordt verkocht voor een minimumprijs van 63,19 EUR per 100 kg witte suiker van de in Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad(6) omschreven standaardkwaliteit.

Naast de in punt 1, laatste alinea, bedoelde zekerheid stelt Emesa uiterlijk op de dag waarop de suiker ter inklaring wordt aangeboden bij het douanekantoor waar de formaliteiten voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen worden vervuld, een bankgarantie van 28 USD per ton.

De president van het Gerecht geeft opdracht de garantie vrij te geven, wanneer het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest in zaak C-17/98 verklaart dat artikel 108 ter van Besluit 91/482/EEG ongeldig is.

Artikel 2

De afgifte van de invoercertificaten en de invoer van het product moeten uiterlijk op 31 oktober 1999 plaatsvinden.

Artikel 3

Emesa mag geen invoercertificaten aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 2553/97.

Artikel 4

Tenzij in deze beschikking anders bepaald, is Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad(7) van toepassing.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juni 1999.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten en tot Emesa Sugar (Free Zone) NV.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 329 van 29.11.1997, blz. 50.

(3) PB L 349 van 19.12.1997, blz. 26.

(4) Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(5) PB L 331 van 2.12.1988, blz. 1.

(6) PB L 94 van 21.4.1972, blz. 1.

(7) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

Top