EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0660

Verordening (EG) nr. 660/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 en tot vaststelling van de premies en de garantiedrempels voor tabaksbladeren per soortengroep en per lidstaat voor de oogsten 1999, 2000 en 2001

OJ L 83, 27.3.1999, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 142 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 142 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; opgeheven door 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/660/oj

31999R0660

Verordening (EG) nr. 660/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 en tot vaststelling van de premies en de garantiedrempels voor tabaksbladeren per soortengroep en per lidstaat voor de oogsten 1999, 2000 en 2001

Publicatieblad Nr. L 083 van 27/03/1999 blz. 0010 - 0014


VERORDENING (EG) Nr. 660/1999 VAN DE RAAD van 22 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 en tot vaststelling van de premies en de garantiedrempels voor tabaksbladeren per soortengroep en per lidstaat voor de oogsten 1999, 2000 en 2001

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 42 en 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), en met name op artikel 4, lid 1, artikel 8 en artikel 9, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europees Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat voor in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geteelde flue-cured, light air-cured en dark air-cured tabak een extra bedrag wordt toegekend; dat de Raad bij Verordening (EG) nr. 1636/98 heeft besloten dit bedrag te verhogen van 50 % tot 65 % van het verschil in premie ten opzichte van de oogst 1992; dat deze verhoging moet worden berekend op basis van het verschil tussen de voor deze tabakssoorten voor de oogst 1998 toegekende premie en de voor de oogst 1992 toegekende premie; dat de tekst van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 niet aan dit doel beantwoordt; dat deze tekst derhalve moet worden gewijzigd;

Overwegende dat bij de vaststelling van het niveau van de premies rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het gemeeenschappelijk landbouwbeleid, met de doelstelling dat de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard moet worden verzekerd; dat bij het bepalen van de premiebedragen rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de afzetmogelijkheden voor de verschillende tabakssoorten in het verleden en volgens de vooruitzichten; dat het niveau van de premies moet worden vastgesteld voor drie opeenvolgende oogsten en moet worden gekoppeld aan de voor de oogsten 1999, 2000 en 2001 vastgestelde garantiedrempels, met het oog op de stabiliteit van de sector;

Overwegende dat in artikel 8, tweede alinea, en artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 is bepaald dat de garantiedrempels voor elke soortengroep voor drie oogstjaren, vanaf de oogst 1999, over de producerende lidstaten worden verdeeld;

Overwegende dat bij de vaststelling van het niveau van deze drempels voor de drie oogstjaren 1999, 2000 en 2001 met name rekening moet worden gehouden met de marktsituatie en met de sociaal-economische en agronomische omstandigheden in de betrokken productiegebieden; dat deze drempels tijdig moeten worden vastgesteld om de producenten de mogelijkheid te geven hun productie voor de betrokken oogstjaren te plannen;

Overwegende dat in verband met de verhoging van de extra bedragen voor in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geteelde flue-cured, light air-cured en dark air-cured tabak, de garantiedrempels van deze lidstaten moeten worden verlaagd om ervoor te zorgen dat de maatregel budgettair neutraal is;

Overwegende dat, rekening houdende met de productiemogelijkheden en de verdeling van het quotum per lidstaat, ervoor moet worden gezorgd dat het quotum voor tabakssoorten waarvan de afzet verzekerd is en waarvoor de marktprijzen hoog zijn volgens een progressieve schaal wordt opgetrokken ten koste van het quotum voor soorten die moeilijk en slechts tegen lage prijzen kunnen worden afgezet;

Overwegende dat de betrokken maatregelen zo spoedig mogelijk moeten worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 wordt vervangen door:

"2. Voor in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geteelde flue-cured, light air-cured en dark air-cured tabak wordt evenwel een extra bedrag toegekend. Dit bedrag is gelijk aan 65 % van het verschil tussen de premie voor deze tabakssoorten die geldt voor de oogst 1998 en die welke gold voor de oogst 1992.".

Artikel 2

In bijlage I worden het bedrag van de premie voor elke soortengroep ruwe tabak en de extra bedragen als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 vastgesteld voor de oogsten 1999, 2000 en 2001.

Artikel 3

De in de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 bedoelde garantiedrempels per soortengroep en per lidstaat voor de oogsten 1999, 2000 en 2001 worden vastgesteld in bijlage II.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 maart 1999.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. VERHEUGEN

(1) PB L 215 van 30. 7. 1992, blz. 70. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1636/98 (PB L 210 van 20. 7. 1998, blz. 23).

(2) PB C 361 van 24. 11. 1998, blz. 16.

(3) Advies van 11 maart 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) Advies van 5 februari 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top