EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0308

Verordening (EG) nr. 308/1999 van de Raad van 8 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

OJ L 38, 12.2.1999, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 52 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/308/oj

31999R0308

Verordening (EG) nr. 308/1999 van de Raad van 8 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

Publicatieblad Nr. L 038 van 12/02/1999 blz. 0006 - 0009


VERORDENING (EG) Nr. 308/1999 VAN DE RAAD van 8 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 850/98 (4) een aantal lacunes alsmede fouten en tekortkomingen van redactionele aard vertoont;

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk zijn visserijgrenzen heeft herzien en geen enkel deel van ICES-deelgebied XII benoorden 56° noorderbreedte daardoor nog onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaten valt; dat dit gebied bijgevolg buiten beschouwing kan worden gelaten;

Overwegende dat de methode voor de bepaling van de afmeting van spinkrabben onpraktisch is bevonden en derhalve dient te worden herzien;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 850/98 dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 850/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 29, lid 4, onder b), iii), derde streepje, worden de woorden "hoeveelheden schol en tong" vervangen door: "hoeveelheden schol en/of tong";

2. in artikel 30, lid 2, wordt de tekst onder b) vervangen door:

"b) ICES-sector V b en ICES-deelgebied VI benoorden 56° noorderbreedte.";

3. in bijlage I:

a) wordt voetnoot 1 vervangen door:

"(1) In de Noordzee van 1 maart tot en met 31 oktober, en in de rest van de gebieden 1 en 2, met uitzondering van het Skagerrak en het Kattegat, het hele jaar door.";

b) wordt voetnoot 6 vervangen door:

"(6) In het eerste jaar volgende op de toepassingsdatum van deze verordening zal er voor vangsten uit gebied 2, met uitzondering van de Noordzee, ICES-sector V b en ICES-deelgebied VI benoorden 56° noorderbreedte, een minimum doelsoortenpercentage gelden van 50 %.";

4. bijlage IV wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening;

5. in bijlage IX, wordt de regel "70-79 + ≥ 70" vervangen door: "60-69 + ≥ 70";

6. in bijlage XII, worden alle verwijzingen naar "Makreel (Scomber scombrus)" door "Makreel (Scomber spp.)" en alle verwijzingen naar "Horsmakreel (Trachurus trachurus)" door "Horsmakreel (Trachurus spp.)" vervangen;

7. in bijlage XIII wordt punt 5 vervangen door:

"5. a) Spinkrabben worden gemeten in de lengterichting van de schaal, over de middellijn, beginnend aan de rand van de schaal tussen de punten van het rostrum tot de achterrand van de schaal (zie figuur 4A).

b) Noordzeekrabben worden gemeten over de maximumbreedte van de schaal, haaks op de middellijn over voor- en achterkant van de schaal (zie figuur 4B).";

8. figuur 4A wordt vervangen door de figuur van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 1999.

Voor de Raad

De Voorzitter

O. LAFONTAINE

(1) PB C 337 van 5. 11. 1998, blz. 8.

(2) Advies uitgebracht op 13 januari 1999 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(3) Advies uitgebracht op 2 december 1998.

(4) PB L 125 van 27. 4. 1998, blz. 1.

BIJLAGE I

"BIJLAGE IV

GESLEEPT VISTUIG: Skagerrak en Kattegat

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

BIJLAGE II

"Figuur 4A"

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Top