EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2863

Verordening (EG) nr. 2863/98 van de Raad van 30 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/97 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de invoer van wijn uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en uit Slovenië

OJ L 358, 31.12.1998, p. 85–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2863/oj

31998R2863

Verordening (EG) nr. 2863/98 van de Raad van 30 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/97 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de invoer van wijn uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en uit Slovenië

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/1998 blz. 0085 - 0089


VERORDENING (EG) Nr. 2863/98 VAN DE RAAD van 30 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/97 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de invoer van wijn uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en uit Slovenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de invoer van wijn uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en uit Slovenië (1), waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op 31 december 1998;

Overwegende dat de daarin vervatte regelingen uiteindelijk moeten worden vervangen door bepalingen in het kader van bilaterale overeenkomsten waarover met de betrokken landen tot overeenstemming moet worden gekomen; dat de regelingen die in Verordening (EG) nr. 70/97 zijn vervat in afwachting daarvan moeten worden gehandhaafd; dat de tariefplafonds voor industriële producten jaarlijks met 5 % dienen te worden verhoogd, zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van die verordening; dat Verordening (EG) nr. 70/97 dient te worden aangepast in verband met wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdelingen;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 12/97 van de Commissie (2) wijzigingen zijn aangebracht in titel IV, hoofdstuk 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3); dat artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 70/97 dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat, om geen schade te berokkenen aan de communautaire industrie van komkommers, het noodzakelijk is de concessie voor deze producten toe te kennen in het kader van een tariefcontingent in plaats van een referentiehoeveelheid;

Overwegende dat overeenkomstig de conclusies van de Raad van 29 april 1997 voor de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen tussen de Europese Unie en de republieken die uit het voormalige Joegoslavië zijn voortgekomen, met uitzondering van Slovenië, bepaalde voorwaarden gelden; dat de autonome handelspreferenties uitsluitend kunnen worden verlengd wanneer de betrokken landen de fundamentele beginselen van de democratie en de mensenrechten naleven en bereid zijn de economische betrekkingen te ontwikkelen; dat derhalve dient te worden geverifieerd of Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de Federatieve Republiek Joegoslavië aan deze voorwaarden voldoen; dat de Raad op 9 november 1998 conclusies heeft aangenomen ten aanzien van de vooruitgang, in deze landen, met betrekking tot deze voorwaarden;

Overwegende dat de positie van Bosnië-Herzegovina en Kroatië in de autonome handelsregeling voor 1999 kan worden gehandhaafd, aangezien deze landen vooruitgang hebben getoond ten aanzien van de versterking van de democratie en de mensenrechten en de ontwikkeling van de betrekkingen met hun buurlanden;

Overwegende dat de Raad op 29 april 1997, bij de uitbreiding van de autonome handelspreferenties tot de Federale Republiek Joegoslavië, een verklaring heeft afgelegd waarin zijn verwachtingen ten aanzien van de democratisering werden aangegeven, waarvan een van de belangrijkste elementen de snelle en volledige tenuitvoerlegging van het rapport-González is; dat de Raad tevens heeft opgemerkt dat het besluit tot toekenning van autonome handelspreferenties zou worden herzien indien ten aanzien van deze criteria geen vooruitgang zou worden geboekt; dat ten aanzien van de desbetreffende voorwaarden geen significante vooruitgang is geboekt en de Federale Republiek Joegoslavië derhalve thans niet in de autonome handelsregeling voor 1999 kan worden opgenomen, hetgeen niet uitsluit dat de Federatieve Republiek Joegoslavië in een later stadium alsnog in genoemde regeling wordt opgenomen, mits dan aan de voorwaarden daarvoor is voldaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 70/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1, lid 3, worden de woorden "afdeling 3, van Verordening (EEG) nr. 2454/93" vervangen door "afdeling 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93";

2. de tweede alinea van artikel 14 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Zij is van toepassing van 1 januari 1997 tot en met 31 december 1999.";

3. de hoeveelheden die voor de tariefplafonds zijn vermeld in de vierde kolom van de bijlagen C I, C II, C III en C IV, worden voor 1999 vervangen door de hoeveelheden in de bijlage bij deze verordening;

4. in de GN-codes, productomschrijvingen en voetnoten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in bijlage C I wordt voor volgnummer 01.0050 het volgende geschrapt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) in bijlage C I wordt voor volgnummer 01.0220:

i)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ii) en wordt

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) aan het einde van bijlage C I wordt voetnoot (1) vervangen door de volgende tekst:

"(1) Indeling in deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen";

d) in bijlage C II worden voor volgnummer 03.0010 de volgende wijzigingen aangebracht:

i) GN-code 2710 00 85 en de omschrijving daarvan, alsmede voetnoot (1) aan het einde van de bijlage, worden geschrapt;

ii) GN-code "2710 00 98" wordt vervangen door GN code "2710 00 97";

5. in bijlage C V (Taric-onderverdelingen) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de volgende tekst wordt ingevoegd in de betreffende kolommen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) voor volgnummer 06.0070 worden de Taric-onderverdelingen voor ex 7213 91 70 in de derde kolom gelezen als "91 en 95", en wordt in de betreffende kolommen het volgende ingevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

6. in bijlage D:

a) wordt de volgende tekst geschrapt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) in kolom 4, voor de tariefconcessie voor zuurkool (vermeld als GN-code ex 2004 90 30 en 2005 90 75), wordt de volgende tekst toegevoegd na het woord "referentiehoeveelheid": "(met volgnummer 18.0550)";

7. in bijlage E:

a) wordt de volgende tekst toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) in de tabel "Taric-onderverdelingen":

i) wordt de Taric-onderverdeling "40" voor het volgnummer 09.1507, GN-code ex 0703 20 00, geschrapt;

ii) wordt na volgnummer 09.1507 de volgende tekst toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. SCHÜSSEL

(1) PB L 16 van 18.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2636/97 (PB L 356 van 31.12.1997, blz. 16).

(2) PB L 9 van 13. 1. 1997, blz. 1.

(3) PB L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 75/98 (PB L 7 van 13. 1. 1998, blz. 3).

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top