EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0571

98/571/EG: Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2967) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 277, 14.10.1998, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; stilzwijgende opheffing door 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/571/oj

31998D0571

98/571/EG: Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2967) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 277 van 14/10/1998 blz. 0042 - 0043


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2967) (Voor de EER relevante tekst) (98/571/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (2), en met name op artikel 9, punt 3, onder a),

Overwegende dat bij Beschikking 97/20/EG van de Commissie (3), gewijzigd bij Beschikking 97/565/EG (4), de lijst is vastgesteld van derde landen waaruit tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, in welke vorm dan ook, mogen worden ingevoerd voor menselijke consumptie;

Overwegende dat bij Beschikking 98/569/EG van de Commissie (5) de bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen uit Tunesië;

Overwegende dat Tunesië derhalve dient te worden toegevoegd aan de lijst van derde landen waaruit tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen mogen worden ingevoerd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/20/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24. 9. 1991, blz. 1.

(2) PB L 24 van 30. 1. 1998, blz. 31.

(3) PB L 6 van 10. 1. 1997, blz. 46.

(4) PB L 232 van 23. 8. 1997, blz. 15.

(5) Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

Lijst van derde landen waaruit voor menselijke consumptie bestemde levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, in welke vorm dan ook, mogen worden ingevoerd

I. Derde landen waarvoor een specifieke beschikking is vastgesteld op grond van Richtlijn 91/492/EEG van de Raad

Australië

Chili

Zuid-Korea

Marokko

Peru

Tunesië

Turkije

II. Derde landen waarvoor een voorlopige beschikking kan worden vastgesteld op grond van Beschikking 95/408/EG van de Raad

Canada

Verenigde Staten van Amerika

Groenland

Faeröer

Nieuw-Zeeland

Thailand (alleen voor producten die onder de bij Beschikking 93/25/EEG van de Commissie bepaalde voorwaarden zijn gesteriliseerd of een aan die voorwaarden beantwoordende warmtebehandeling hebben ondergaan)

Top