EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1198

Verordening (EG, egks, Euratom) nr. 1198/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (Euratom, egks, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn

OJ L 166, 11.6.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 442 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 90 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1198/oj

31998R1198

Verordening (EG, egks, Euratom) nr. 1198/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (Euratom, egks, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 166 van 11/06/1998 blz. 0003 - 0003


VERORDENING (EG, EGKS, EURATOM) Nr. 1198/98 VAN DE RAAD van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid op de artikelen 16 en 23,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Hof van Justitie (3),

Gezien het advies van de Rekenkamer (4),

(1) Overwegende dat het Europees Monetair Instituut advies heeft uitgebracht (5);

(2) Overwegende dat de Europese Centrale Bank reeds is opgericht;

(3) Overwegende dat het passend is Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 (6) ook op de Europese Centrale Bank toe te passen, teneinde er zorg voor te dragen dat de personeelsleden van de Europese Centrale Bank op grond van hun taak en verantwoordelijkheid, alsmede van hun bijzondere positie, dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 bis van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 wordt ingetrokken met ingang van de dag na de datum waarop de liquidatie van het Europees Monetair Instituut is voltooid.

Artikel 2

Het volgende artikel wordt ingevoegd in Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69:

"Artikel 4 quater

Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de leden van de raad van bestuur en van de algemene raad van de Europese Centrale Bank, zijn de in artikel 12, artikel 13, tweede alinea, en artikel 14 van het Protocol bedoelde voorrechten en immuniteiten, onder overeenkomstige voorwaarden en binnen overeenkomstige grenzen als in de artikelen 1, 2 en 3 van deze verordening zijn bepaald, van toepassing op:

- het personeel van de Europese Centrale Bank;

- de personen die een door de Europese Centrale Bank uitgekeerd invaliditeits-, ouderdoms- of overlevingspensioen genieten.".

Artikel 3

Deze verordening is van toepassing vanaf 1 juni 1998.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 5 juni 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BROWN

(1) PB C 118 van 17. 4. 1998, blz. 15.

(2) Advies uitgebracht op 28 mei 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 6 mei 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) Advies uitgebracht op 14 mei 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(5) Advies uitgebracht op 6 april 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(6) PB L 74 van 27. 3. 1969, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2191/97 (PB L 301 van 5. 11. 1997, blz. 3).

Top