EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1197

Verordening (EG, egks, Euratom) nr. 1197/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, egks) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen

OJ L 166, 11.6.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 440 - 441
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 88 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1197/oj

31998R1197

Verordening (EG, egks, Euratom) nr. 1197/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, egks) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 166 van 11/06/1998 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG, EGKS, EURATOM) Nr. 1197/98 VAN DE RAAD van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid op de artikelen 13 en 23,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

(1) Overwegende dat het Europees Monetair Instituut advies heeft uitgebracht (3),

(2) Overwegende dat de Europese Centrale Bank reeds is opgericht;

(3) Overwegende dat het passend is de toepassing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen, onder de voorwaarden en volgens de procedure vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 (4) uit te breiden tot de salarissen, lonen en emolumenten van de leden van de raad van bestuur en de algemene raad van de Europese Centrale Bank en van het personeel van die Bank; dat de toepassing van die belasting op het Europees Monetair Instituut irrelevant wordt wanneer de liquidatie van het Instituut is voltooid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 12 bis van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 wordt ingetrokken met ingang van de dag na de datum waarop de liquidatie van het Europees Monetair Instituut is voltooid.

Artikel 2

Het volgende artikel wordt ingevoegd in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68:

"Artikel 12 quater

Deze verordening is van toepassing op de leden van de raad van bestuur en van de algemene raad van de Europese Centrale Bank, op de personeelsleden van de Bank en op de personen die door de Bank uitbetaalde pensioenen genieten, die tot de door de Raad overeenkomstig artikel 16, eerste alinea, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten bepaalde categorieën behoren, wat de door de Bank uitgekeerde salarissen, lonen en emolumenten en invaliditeits-, ouderdoms- en overlevingspensioenen betreft.".

Artikel 3

Deze verordening is van toepassing vanaf 1 juni 1998.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 5 juni 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. BROWN

(1) PB C 118 van 17. 4. 1998, blz. 14.

(2) Advies uitgebracht op 28 mei 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 6 april 1998 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB L 56 van 4. 3. 1968, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2190/97 (PB L 301 van 5. 11. 1997, blz. 1).

Top