EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0292

98/292/EG: Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. lijn Bt-11) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 131, 5.5.1998, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/292/oj

31998D0292

98/292/EG: Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. lijn Bt-11) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 131 van 05/05/1998 blz. 0028 - 0029


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. lijn Bt-11) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (98/292/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/35/EG van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat de artikelen 10 tot en met 18 van Richtlijn 90/220/EEG voorzien in een communautaire procedure die de bevoegde instanties van een lidstaat in staat stelt toestemming te verlenen om producten in de handel te brengen die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of uit dergelijke organismen bestaan;

Overwegende dat een kennisgeving betreffende het in de handel brengen van een dergelijk product bij de bevoegde instanties van het Verenigd Koninkrijk is ingediend;

Overwegende dat het product is kennisgegeven voor handelingen in het milieu tijdens de invoer en de opslag, in overeenstemming met het gebruik ervan als diervoeder en voor de productie van industriële producten en levensmiddelen, maar niet voor de verdere productie van maïskorrels;

Overwegende dat de bevoegde instanties van het Verenigd Koninkrijk het dossier vervolgens met een positief advies aan de Commissie hebben toegezonden;

Overwegende dat de bevoegde instanties van andere lidstaten bezwaren tegen dit dossier hebben ingebracht;

Overwegende dat de kennisgever, aangezien het product vermengd met andere maïskorrels waaronder niet genetisch gemodificeerde maïskorrels in de Gemeenschap op de markt zal worden gebracht, de in het oorspronkelijke dossier voorgestelde etikettering vervolgens als volgt heeft gewijzigd:

- aan de exporteurs uit landen waar het product wordt geteeld, de importeurs in de Gemeenschap en de voedingsmiddelen en voeder verwerkende industrie in de Gemeenschap zal productdocumentatie worden verstrekt waarin hun wordt meegedeeld dat het product in bulkladingen maïs aanwezig kan zijn,

- in de te verstrekken productdocumentatie wordt onder andere vermeld dat het product door genetische modificatie is verkregen en wordt ook informatie over de mogelijke toepassingen van het product opgenomen,

- in de productdocumentatie wordt tevens vermeld dat in de Gemeenschap voor producten die uit maïslijn Bt-11 zijn verkregen, specifieke etiketteringsvoorschriften kunnen gelden;

Overwegende dat de kennisgever vervolgens nadere informatie aan het oorspronkelijke dossier heeft toegevoegd;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Richtlijn 90/220/EEG een besluit moet nemen volgens de procedure van artikel 21 van die richtlijn;

Overwegende dat de Commissie over dit dossier het advies heeft gevraagd van de betrokken, bij Besluit 97/579/EG van de Commissie (3) ingestelde wetenschappelijke comités; dat op 10 februari 1998 advies is uitgebracht door het Wetenschappelijk Comité voor planten, dat tot de conclusie is gekomen dat er geen reden is om aan te nemen dat het invoeren van het product met het oog op het gebruik ervan als om het even welke andere maïskorrels, waarschijnlijk schadelijke effecten op de menselijke gezondheid of het milieu zal hebben;

Overwegende dat de Commissie, na alle naar voren gebrachte bezwaren in het licht van de bepalingen van Richtlijn 90/220/EEG, de in het dossier opgenomen informatie en het advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten te hebben onderzocht, tot de conclusie is gekomen dat er geen reden is om aan te nemen dat de introductie in maïs van het synthetisch cryIA(b)-gen dat resistentie verleent tegen bepaalde Lepidoptera en het synthetisch pat-gen dat zorgt voor een verhoogde tolerantie voor glufosinaatammonium-herbiciden, tot nadelige effecten op de gezondheid van de mens of het milieu zal leiden;

Overwegende dat in artikel 11, lid 6, en artikel 16, lid 1, van Richtlijn 90/220/EEG wordt voorzien in aanvullende veiligheidsmaatregelen als nieuwe informatie over de risico's van het product beschikbaar komt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Onverminderd de andere communautaire wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (4), en met inachtneming van leden 2 en 3 van dit artikel wordt door de bevoegde instanties van het Verenigd Koninkrijk toestemming gegeven voor het in de handel te brengen van het hieronder beschreven product, waarvoor een kennisgeving is ingediend door Novartis Seeds Inc. (nr. C/GB/96/M4/1):

korrels van de genetisch gemodificeerde maïslijn Bt-11 met:

a) een synthetische versie van het cryIA(b)-gen uit Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stam HD1, gereguleerd door een 35S-promotor uit het bloemkoolmozaïekvirus, een IVS6-intron uit het maïsgen voor alcoholdehydrogenase en de nopalinesynthase-terminatorsequentie van Agrobacterium tumefaciens, en

b) een synthetische versie van het pat-gen uit Streptomyces viridochromogenes, gereguleerd door een 35S-promotor uit het bloemkoolmozaïekvirus, een IVS2-intron uit het maïsgen voor alcoholdehydrogenase en de nopalinesynthase-terminatorsequentie van Agrobacterium tumefaciens.

2. Deze toestemming geldt ook voor in de Gemeenschap ingevoerde korrels van de nakomelingschap verkregen door kruising van maïslijn Bt-11 met andere op traditionele wijze veredelde maïsvariëteiten.

3. De toestemming geldt voor het in de handel brengen van het product met het oog op gebruik als om het even welke andere maïs, maar niet voor de teelt.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 april 1998.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB L 117 van 8. 5. 1990, blz. 15.

(2) PB L 169 van 27. 6. 1997, blz. 72.

(3) PB L 237 van 28. 8. 1997, blz. 18.

(4) PB L 43 van 14. 2. 1997, blz. 1.

Top