EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0076

Verordening (EG) nr. 76/97 van de Commissie van 17 januari 1997 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

OJ L 16, 18.1.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/76/oj

31997R0076

Verordening (EG) nr. 76/97 van de Commissie van 17 januari 1997 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

Publicatieblad Nr. L 016 van 18/01/1997 blz. 0074 - 0075


VERORDENING (EG) Nr. 76/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde produktiegebieden in Duitsland, door de Commissie voor dit land maatregelen zijn vastgesteld bij Beschikking 93/566/EG van 4 november 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en houdende vervanging van Beschikking 93/539/EEG (3), en dat voor Duitsland buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3088/93 van de Commissie (4), die is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 2066/94 (5);

Overwegende dat de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt, die zijn toegepast van 29 oktober 1993 tot en met 18 augustus 1994, voorzagen in de aankoop door de Duitse autoriteiten van levende varkens van herkomst uit het beschermde gebied en de verwerking ervan tot, overwegend, produkten voor andere doeleinden dan menselijke consumptie;

Overwegende dat de Duitse veterinaire autoriteiten tussen december 1993 en maart 1994 levende varkens hebben aangekocht die afkomstig waren uit het beschermde gebied in de door een hoge varkensdichtheid gekenmerkte streek van Damme; dat de betrokken varkens vielen onder de beperkingen van het vrije verkeer van varkens die het gevolg waren van de maatregelen om de verspreiding van klassieke varkenspest tegen te gaan, en dat de aankoop ervan heeft bijgedragen tot het voorkomen van een ernstige verstoring van de varkensmarkt in Duitsland; dat deze varkens op dezelfde wijze zijn verwerkt als de in Verordening (EG) nr. 3088/93 bedoelde varkens;

Overwegende dat de aanwezigheid van klassieke varkenspest in de produktiegebieden van Neder-Saksen en de bestrijding van deze epizooetie gedurende een lange periode zeer veel aandacht van het ambtelijke apparaat hebben gevergd; dat het daardoor niet mogelijk was snel duidelijkheid over de precieze aard van de aankopen in de streek van Damme te verkrijgen en uit te maken of deze aankopen waren gedaan in het kader van de veterinaire maatregelen dan wel de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt; dat deze aankopen als gevolg van die vertraging niet meer konden worden opgenomen in de ondersteuningsmaatregelen die waren ingesteld bij de ondertussen ingetrokken Verordening (EG) nr. 3088/93;

Overwegende dat deze aankopen hetzelfde positieve effect op de markt hebben gehad als de aankopen die zijn gedaan in het kader van Verordening (EG) nr. 3088/93; dat het derhalve gerechtvaardigd is deze aankopen gelijk te stellen met de bij Verordening (EG) nr. 3088/93 vastgestelde buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt en de in die verordening bepaalde wijze van financiering toe te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De aankoop van 90 106 levende varkens die de Duitse veterinaire autoriteiten tussen december 1993 en maart 1994 in de streek van Damme hebben gedaan, wordt aangemerkt als een buitengewone maatregel ter ondersteuning van de markt.

2. De aankoop van 63 074 levende varkens wordt gedekt door de begroting van de Gemeenschap.

3. De aankoop van 27 032 levende varkens wordt gedekt door de nationale begroting.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 273 van 5. 11. 1993, blz. 30.

(4) PB nr. L 277 van 10. 11. 1993, blz. 30.

(5) PB nr. L 213 van 18. 8. 1994, blz. 8.

Top