EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1548

Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 1548/96 van de Raad van 26 juli 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten welke in Griekenland en in Italië, behalve Varese, van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

OJ L 192, 2.8.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1548/oj

31996R1548

Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 1548/96 van de Raad van 26 juli 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten welke in Griekenland en in Italië, behalve Varese, van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 192 van 02/08/1996 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EURATOM, EGKS, EG) Nr. 1548/96 VAN DE RAAD van 26 juli 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten welke in Griekenland en in Italië, behalve Varese, van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2963/95 (2), inzonderheid op de artikelen 63, 64, 65, 65 bis en 82 en bijlage XI van genoemd Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 van genoemde regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat zich tijdens het tweede halfjaar een aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud heeft voorgedaan in Griekenland en in Italië, Lid-Staten waar de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen werkzaam zijn; dat derhalve de aanpassingscoëfficiënten moeten worden vastgesteld welke met ingang van 1 januari 1996 van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van deze ambtenaren en andere personeelsleden, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2963/95,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Met ingang van 1 januari 1996 bedragen de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en de andere personeelsleden die werkzaam zijn in de hierna genoemde Lid-Staten respectievelijk:

Griekenland: 81,7

Italië (behalve Varese): 83,7.

2. De aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de pensioenen worden overeenkomstig artikel 82, lid 1, van het Statuut vastgesteld.

De artikelen 3 tot en met 10 van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2175/88 (3) blijven van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. SPRING

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 310 van 22. 12. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 191 van 22. 7. 1988, blz. 1.

Top