EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1111

Verordening (EG) nr. 1111/96 van de Commissie van 20 juni 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 148, 21.6.1996, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1111/oj

31996R1111

Verordening (EG) nr. 1111/96 van de Commissie van 20 juni 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 148 van 21/06/1996 blz. 0022 - 0023


VERORDENING (EG) Nr. 1111/96 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 875/96 (4), de bepalingen voor de toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap zijn vastgesteld; dat bij Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 702/95 (6), aanvullende bepalingen zijn vastgesteld voor de toepassing van de regeling betreffende het in de artikelen 18 en 19 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingent;

Overwegende dat in artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 is bepaald dat, indien voor een bepaald kwartaal en voor een bepaalde oorsprong, zijnde al naar gelang van het geval een land of een groep van landen zoals vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95, de hoeveelheden waarvoor een of meer categorieën marktdeelnemers invoercertificaataanvragen hebben ingediend, de vastgestelde indicatieve hoeveelheden aanzienlijk overtreffen, een op alle aanvragen toe te passen verminderingspercentage wordt vastgesteld; dat deze vermindering evenwel niet wordt toegepast voor aanvragen voor certificaten van categorie C en evenmin voor aanvragen voor certificaten van de categorieën A en B die betrekking hebben op een hoeveelheid van niet meer dan 150 ton, voor zover voor een bepaalde oorsprong de totale hoeveelheid waarvoor dergelijke aanvragen zijn ingediend, niet groter is dan 15 % van de totale gevraagde hoeveelheid;

Overwegende dat, ter uitvoering van artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93, bij Verordening (EG) nr. 939/96 van de Commissie (7) de indicatieve hoeveelheden zijn vastgesteld voor de invoer in het kader van het tariefcontingent in het derde kwartaal van 1996;

Overwegende dat, wanneer de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aangevraagd lager of niet aanzienlijk hoger zijn dan de voor het betrokken kwartaal vastgestelde indicatieve hoeveelheden, certificaten worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden; dat voor bepaalde landen van oorsprong het volume van de aangevraagde hoeveelheden aanzienlijk hoger is dan de indicatieve hoeveelheden of het in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 478/95 vastgestelde aandeel; dat derhalve een op elke certificaataanvraag voor de betrokken oorsprong of de betrokken certificaatcategorie toe te passen verminderingspercentage moet worden vastgesteld;

Overwegende dat, aangezien als gevolg van een aanhoudende staking bij de overheid de in Griekenland ingediende certificaataanvragen niet zijn doorgezonden, voor de in deze verordening vastgestelde maatregelen is uitgegaan van de hoeveelheden die in deze Lid-Staat voor hetzelfde kwartaal van de voorgaande jaren zijn aangevraagd;

Overwegende dat de maximumhoeveelheid waarvoor dergelijke certificaataanvragen nog kunnen worden ingediend, moet worden bepaald rekening houdende met de bij Verordening (EG) nr. 939/96 vastgestelde indicatieve hoeveelheden en de aanvragen die voor de periode van 1 tot en met 7 juni 1996 zijn ingewilligd;

Overwegende dat, om de certificaten zo snel mogelijk te kunnen afgeven, deze verordening onmiddellijk in werking moet treden;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van het in de artikelen 18 en 19 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingent worden voor het derde kwartaal van 1996 invoercertificaten afgegeven voor:

1. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid:

a) met dien verstande dat voor de oorsprong Costa Rica voor aanvragen voor certificaten van categorie B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van 0,5472 behalve voor aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

b) met dien verstande dat voor de oorsprong Dominicaanse Republiek voor aanvragen voor certificaten van de categorieën A en B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van 0,8658 ook voor aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

c) met dien verstande dat voor de oorsprong "Andere" voor aanvragen voor certificaten van de categorieën A en B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van 0,5821 behalve voor aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

2. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, wanneer de aanvraag geldt voor een ander land van oorsprong dan bedoeld onder punt 1;

3. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, voor aanvragen voor "categorie C".

Artikel 2

De hoeveelheden waarvoor nog aanvragen voor certificaten kunnen worden ingediend voor het derde kwartaal van 1996 zijn vastgesteld in de bijlage.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(4) PB nr. L 118 van 15. 5. 1996, blz. 14.

(5) PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 13.

(6) PB nr. L 71 van 31. 3. 1995, blz. 84.

(7) PB nr. L 128 van 29. 5. 1996, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top