EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1013

Verordening (EG) nr.1013/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1996/1997

OJ L 135, 6.6.1996, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1013/oj

31996R1013

Verordening (EG) nr.1013/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1996/1997

Publicatieblad Nr. L 135 van 06/06/1996 blz. 0011 - 0012


VERORDENING (EG) Nr. 1013/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1996/1997

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1) laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 16 bis, lid 5, en artikel 16 ter, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2240/88 van de Raad van 19 juli 1988 tot vaststelling voor perziken, citroenen en sinaasappelen, van de bepalingen ter uitvoering van artikel 16 ter van Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1327/95 (4), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1121/89 van de Raad van 27 april 1989 tot invoering van een interventiedrempel voor appelen en bloemkool (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1327/95, en met name op artikel 3,

Overwegende dat in artikel 16 bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de criteria voor de vaststelling van de interventiedrempel voor nectarines zijn bepaald; dat het de taak van de Commissie is om deze interventiedrempel vast te stellen door het in lid 2 van genoemd artikel vermelde percentage toe te passen op de gemiddelde produktie voor direct verbruik als vers fruit over de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2240/88 de criteria voor de vaststelling van de interventiedrempels voor perziken en citroenen zijn bepaald; dat het de taak van de Commissie is om deze interventiedrempels vast te stellen door het in leden 1 en 2 van genoemd artikel vermelde percentage toe te passen op de gemiddelde produktie voor direct verbruik als vers fruit over de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn; dat op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1199/90 van de Raad van 7 mei 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1035/77 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten, en tot wijziging van de voorschriften voor de toepassing van de interventiedrempel voor citroenen (6), de op deze manier berekende drempel voor citroenen evenwel verhoogd moet worden met een hoeveelheid, gelijk aan het gemiddelde van de hoeveelheden citroenen die tijdens de verkoopseizoenen 1984/1985 tot en met 1988/1989 voor verwerking zijn geleverd en waarvoor ten minste de minimumprijs betaald is;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1121/89 de criteria voor de vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool zijn bepaald; dat het de taak van de Commissie is om deze interventiedrempel vast te stellen door het in lid 1 van genoemd artikel vermelde percentage toe te passen op de gemiddelde produktie voor direct verbruik als vers fruit over de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn;

Overwegende dat, op grond van artikel 16 ter, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72, een periode van twaalf opeenvolgende maanden vastgesteld moet worden waarvoor de mate van overschrijding van de interventiedrempels van bloemkool en citroenen geconstateerd kan worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen worden voor het verkoopseizoen 1996/1997 vastgesteld op:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

1. De overschrijding van de interventiedrempel voor bloemkool wordt vastgesteld aan de hand van de tussen 1 februari 1996 en 31 januari 1997 uitgevoerde interventies.

2. De overschrijding van de interventiedrempel voor citroenen wordt vastgesteld aan de hand van de tussen 1 maart 1996 en 28 februari 1997 uitgevoerde interventies.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz. 8.

(3) PB nr. L 198 van 26. 7. 1988, blz. 9.

(4) PB nr. L 128 van 13. 6. 1995, blz. 8.

(5) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 21.

(6) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 61.

Top