EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0344

95/344/EG: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 3 augustus 1995 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen

OJ L 198, 23.8.1995, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/344/oj

31995D0344

95/344/EG: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 3 augustus 1995 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen

Publicatieblad Nr. L 198 van 23/08/1995 blz. 0027 - 0028


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 3 augustus 1995 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen (95/344/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3283/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1251/95 (2), inzonderheid op artikel 23,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 522/94 (4), inzonderheid op artikel 9,

Na overleg in het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

(1) De Commissie heeft in juni 1994 door middel van een bericht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (5) de inleiding aangekondigd van een antidumpingprocedure betreffende de invoer in de Gemeenschap van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen en Rusland, en is met een onderzoek begonnen.

(2) De procedure werd ingeleid als gevolg van een klacht van de Associatie van Europese fabrikanten van meststoffen (EFMA), namens producenten van wie de gezamenlijke produktie van ammoniumnitraat, naar beweerd, een belangrijk gedeelte van de produktie in de Gemeenschap uitmaakte.

(3) De klacht bevatte bewijsmateriaal van dumping van dit produkt van oorsprong uit Litouwen en Rusland en van daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade, en werd voldoende geacht om de inleiding van een procedure te rechtvaardigen.

(4) De Commissie heeft de haar bekende betrokken producenten, exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers van de landen van uitvoer en de klaagster hiervan officieel in kennis gesteld en heeft de rechtstreeks betrokken partijen de gelegenheid geboden hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken om te worden gehoord.

(5) Verschillende partijen, waaronder de Litouwse autoriteiten en de enige Litouwse exporteur, hebben hun standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt en hebben verzocht te worden gehoord. Al deze verzoeken zijn ingewilligd.

(6) De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de vaststelling van dumping en schade noodzakelijk achtte, verzameld en geverifieerd.

(7) Het onderzoek van dumping bestreek de periode van 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994 ("het onderzoektijdvak").

(8) De Commissie is voortgegaan alle gegevens die zij voor haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte, te verzamelen De partijen zijn in kennis gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan werd beoogd de procedure met betrekking tot de invoer van oorsprong uit Litouwen, te beëindigen. Tevens is hun een periode toegekend waarbinnen zij, na deze mededelingen, opmerkingen konden maken.

B. BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE MET BETREKKING TOT DE INVOER VAN OORSPRONG UIT LITOUWEN

(9) Het onderzoek met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen heeft uitgewezen dat, ofschoon deze invoer met dumping plaatsvond, hij niet aanmerkelijk tot de schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft bijgedragen.

(10) De redenen voor deze conclusie zijn uiteengezet in de overwegingen 62 tot en met 67 en 73 tot en met 76 van Verordening (EG) nr. 2022/95 van de Raad (1) tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland.

(11) Onder deze omstandigheden is de Commissie van oordeel, dat beschermende maatregelen tegen invoer uit Litouwen onnodig zijn en dat de procedure betreffende deze invoer overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 dient te worden beëindigd.

(12) In het Raadgevend Comité zijn tegen beëindiging van de procedure met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen, geen bezwaren gerezen,

BESLUIT:

Enig artikel

De anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Litouwen wordt hierbij beëindigd.

Gedaan te Brussel, 3 augustus 1995.

Voor de Commissie Hans VAN DEN BROEK Lid van de Commissie

Top