EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0299

Verordening (EG) nr. 299/95 van de Commissie van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/75 ten aanzien van de voorwaarden voor het vrijgeven van de inschrijvingszekerheid in het kader van de inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestitutie in de sector rijst

OJ L 35, 15.2.1995, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 147 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 135 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 135 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/299/oj

31995R0299

Verordening (EG) nr. 299/95 van de Commissie van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/75 ten aanzien van de voorwaarden voor het vrijgeven van de inschrijvingszekerheid in het kader van de inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestitutie in de sector rijst

Publicatieblad Nr. L 035 van 15/02/1995 blz. 0008 - 0008


VERORDENING (EG) Nr. 299/95 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/75 ten aanzien van de voorwaarden voor het vrijgeven van de inschrijvingszekerheid in het kader van de inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestitutie in de sector rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 25 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1869/94 (2), en met name op artikel 17,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 409/90 (4), is bepaald hoe de offertes kunnen worden ingediend; dat ter zake verbeteringen mogelijk zijn dank zij de moderne telecommunicatiemiddelen;

Overwegende dat in artikel 7 van genoemde verordening de voorwaarden voor het vrijgeven van de inschrijvingszekerheid zijn vastgesteld; dat deze zekerheid, zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van het systeem kan worden vrijgegeven, wanneer de offerte in aanmerking genomen is en de inschrijver het bewijs levert dat de voor de afgifte van het uitvoercertificaat vereiste zekerheid is gesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 584/75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2:

a) wordt lid 1 vervangen door:

"1. Gegadigden nemen aan de inschrijving deel door een schriftelijke offerte bij de bevoegde dienst van de Lid-Staat in te dienen of via welk telecommunicatiemiddel dan ook aan deze dienst te doen toekomen.";

b) wordt lid 5 vervangen door:

"5. Een ingediende offerte kan niet worden ingetrokken.".

2. Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

De inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven:

a) wanneer de offerte niet in aanmerking is genomen;

b) de inschrijver het bewijs levert dat hij de in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 891/89 van de Commissie (5*) bedoelde zekerheid heeft gesteld.

Wanneer de in artikel 2, lid 3, onder b), genoemde verbintenis niet wordt nagekomen, wordt de inschrijvingszekerheid behoudens overmacht verbeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 7.

(3) PB nr. L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.

(4) PB nr. L 43 van 17. 2. 1990, blz. 21.

(5*) PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13."

Top