EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0817

94/817/EG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/538/EEG betreffende de status van Groot-Brittannië en Noord- Ierland ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie

OJ L 337, 24.12.1994, p. 88–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 145 - 146
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 145 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2000; stilzwijgende opheffing door 32000D0188 De einddatum van de geldigheid is gebaseerd op de datum van bekendmaking van de intrekkingshandeling die van kracht wordt op de datum van kennisgeving ervan. Van de intrekkingshandeling is kennisgeving gedaan, maar omdat de datum van kennisgeving niet beschikbaar is in EUR-Lex, wordt de datum van bekendmaking gebruikt.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/817/oj

31994D0817

94/817/EG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/538/EEG betreffende de status van Groot-Brittannië en Noord- Ierland ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0088 - 0088
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0145
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0145


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/538/EEG betreffende de status van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie (94/817/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurprodukten (1), gewijzigd bij Richtlijn 93/53/EEG (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 92/538/EEG (3) aan Groot-Brittannië en aan Noord-Ierland de status van erkend continentaal gebied en erkend kustgebied heeft verleend ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) en virale hemorragische septikemie (VHS);

Overwegende dat op 15 september 1994 een uitbraak van VHS is bevestigd op het eiland Gigha dat deel uitmaakt van het grondgebied van Groot-Brittannië;

Overwegende dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk de nodige maatregelen hebben genomen om de ziekte uit te roeien en verspreiding ervan te voorkomen;

Overwegende dat op basis van de bij Richtlijn 91/67/EEG vastgestelde voorschriften de status van Groot-Brittannië moet worden ingetrokken;

Overwegende dat evenwel een groot deel van Groot-Brittannië weer als erkend gebied kan worden beschouwd;

Overwegende dat al deze maatregelen in één enkele maatregel kunnen worden verwerkt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 92/538/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel wordt vervangen door:

"Beschikking van de Commissie van 9 november 1992 betreffende de status van Noord-Ierland en van bepaalde delen van Groot-Brittannië ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie".

2. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

1. Aan Groot-Brittannië wordt de status van erkend continentaal gebied en erkend kustgebied voor vis verleend ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose.

2. Aan de in de bijlage bedoelde delen van Groot-Brittannië wordt de status van erkend continentaal gebied en erkend kustgebied voor vis verleend ten aanzien van virale hemorragische septikemie.".

3. De volgende bijlage wordt toegevoegd:

"Bijlage

Het grondgebied van Groot-Brittannië, met uitzondering van het grondgebied van het eiland Gigha.".

Artikel 2

De Lid-Staten brengen de maatregelen die zij voor het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 15 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 175 van 19. 7. 1993, blz. 34.

(3) PB nr. L 347 van 28. 11. 1992, blz. 67.

Top