EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3210

VERORDENING (EG) Nr. 3210/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

PB L 337 van 24.12.1994, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3210/oj

31994R3210

VERORDENING (EG) Nr. 3210/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0049 - 0049


VERORDENING (EG) Nr. 3210/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), inzonderheid op artikel 21, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3689/93 van de Raad van 20 december 1993 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1994 voor vaartuigen die in de wateren van Litouwen vissen (2), quota vastlegt voor kabeljauw voor 1994;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES-gebied III d (wateren van Litouwen), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor 1994 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Denemarken de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 7 december 1994; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES-gebied III d (wateren van Litouwen), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt het aan Denemarken voor 1994 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebied III d (wateren van Litouwen), door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 7 december 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 341 van 31. 12. 1993, blz. 91.

Top