EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1066

VERORDENING (EG) Nr. 1066/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 580/94

OJ L 117, 7.5.1994, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1994; opgeheven door 394R1508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1066/oj

31994R1066

VERORDENING (EG) Nr. 1066/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 580/94

Publicatieblad Nr. L 117 van 07/05/1994 blz. 0007 - 0010


VERORDENING (EG) Nr. 1066/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 580/94

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3611/93 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1759/93 (4), voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 2824/85 van de Commissie van 9 oktober 1985 houdende uitvoeringsbepalingen voor de verkoop van bevroren rundvlees, zonder been, uit interventievoorraden dat bestemd is om hetzij in ongewijzigde staat, hetzij na versnijding en/of herverpakking te worden uitgevoerd (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 251/93 (6), de produkten onder bepaalde voorwaarden herverpakt mogen worden;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een grote voorraad interventievlees zonder been beschikt; dat moet worden voorkomen dat dit vlees nog langer wordt opgeslagen wegens de hoge kosten die daaruit voortvloeien; dat er in sommige derde landen afzetmogelijkheden zijn voor de betrokken produkten; dat het dienstig is een deel van dit vlees voor verkoop aan te bieden overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84 en (EEG) nr. 2824/85;

Overwegende dat met het oog op het verzekeren van een regelmatige en uniforme inschrijvingsprocedure, maatregelen zouden moeten worden getroffen in toevoeging tot de maatregelen die werden bepaald in Verordening (EEG) nr. 2173/79 (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1759/93;

Overwegende dat voor de uitvoer van het betrokken vlees een termijn moet worden vastgesteld; dat deze termijn moet worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie van 4 september 1980 houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2867/93 (9);

Overwegende dat, om te garanderen dat het verkochte vlees ook werkelijk wordt uitgevoerd, moet worden voorzien in het stellen van een zekerheid als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84;

Overwegende dat, gezien de prijzen die in het kader van deze verkoop zijn vastgesteld om de afzet van bepaalde delen mogelijk te maken, moet worden bepaald dat deze delen, wanneer zij worden uitgevoerd, niet in aanmerking kunnen komen voor de in de sector rundvlees periodiek vastgestelde restituties;

Overwegende dat de door de interventiebureaus opgeslagen produkten welke bestemd zijn voor uitvoer, onder de toepassing vallen van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1938/93 (11);

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 580/94 van de Commissie (12) moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Overgegaan wordt tot de verkoop van ongeveer:

- 7 000 ton vlees, zonder been, uit de voorraden van het Ierse interventiebureau en aangekocht vóór 1 april 1993;

- 8 000 ton vlees, zonder been, uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk en aangekocht vóór 1 juni 1993;

- 1 000 ton vlees, zonder been, uit de voorraden van het Deense interventiebureau en aangekocht vóór 1 september 1993;

- 5 000 ton vlees, zonder been, uit de voorraden van het Franse interventiebureau en aangekocht vóór 1 augustus 1993.

2. Dit vlees is bestemd voor uitvoer.

3. Deze verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84, (EEG) nr. 2824/85 en (EEG) nr. 3002/92, onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie (13) zijn niet van toepassing bij deze verkoop.

4. In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bij het betrokken interventiebureau worden ingediend in gesloten omslag, waarop naar de betrokken verordening wordt verwezen. Deze omslag mag door het interventiebureau pas na afloop van de in lid 6 genoemde inschrijvingstermijn worden geopend.

5. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

6. Alleen offertes die uiterlijk op 17 mei 1994 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus worden in aanmerking genomen.

7. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde produkten moeten worden uitgevoerd binnen vijf maanden na de datum waarop het verkoopcontract is gesloten.

Artikel 3

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 30 ecu per 100 kg.

2. De in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 450 ecu per 100 kg vlees zonder been vermeld onder a) in bijlage I en 230 ecu per 100 kg vlees zonder been vermeld onder b) in bijlage I.

Artikel 4

Voor vlees als bedoeld in punt 1, onder b), en punt 2, onder b), van bijlage I, dat in het kader van deze verordening wordt verkocht, worden geen uitvoerrestituties toegekend.

Artikel 5

1. Op het in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92 bedoelde uitslagbewijs, de uitvoeraangifte en, in voorkomend geval, het controle-exemplaar T 5 wordt de volgende vermelding aangebracht:

Productos de intervención (Reglamento (CE) no 1066/94);

Interventionsprodukter (Forordning (EF) nr. 1066/94);

Interventionserzeugnisse (Verordnung (EG) Nr. 1066/94);

Proionta paremvaseos (kanonismos (EK) arith. 1066/94);

Intervention products (Regulation (EC) No 1066/94);

Produits d'intervention (Règlement (CE) no 1066/94);

Prodotti d'intervento (Regolamento (CE) n. 1066/94);

Produkten uit interventievoorraden (Verordening (EG) nr. 1066/94);

Produtos de intervençao (Regulamento (CE) nº 1066/94).

2. Voor de in artikel 3, lid 2, vastgestelde zekerheid is de naleving van het bepaalde in lid 1 een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (14).

Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 580/94 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 328 van 29. 12. 1993, blz. 7.

(3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13.

(4) PB nr. L 161 van 2. 7. 1993, blz. 59.

(5) PB nr. L 268 van 10. 10. 1985, blz. 14.

(6) PB nr. L 28 van 5. 2. 1993, blz. 47.

(7) PB nr. L 251 van 5. 10. 1979, blz. 12.

(8) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.

(9) PB nr. L 262 van 21. 10. 1993, blz. 26.

(10) PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.

(11) PB nr. L 176 van 20. 7. 1993, blz. 12.

(12) PB nr. L 74 van 17. 3. 1994, blz. 9.

(13) PB nr. L 99 van 10. 4. 1981, blz. 38.

(14) PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.

PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) - Mindstepriser i ECU/ton (1) - Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1) - Elachistes times poliseos ekfrazomenes se Ecu ana tono (1) - Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) - Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) - Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) - Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) - Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1) 1. IRELAND

a) Striploins 2 700

Insides 2 650

Outsides 2 250

Knuckles 2 400

Rumps 2 250

Cube-rolls 3 000

b) Forequarters 900

Shins/shanks 900

2. UNITED KINGDOM

a) Fillets 4 400

Striploins 2 300

Topsides 2 250

Silversides 2 200

Thick flanks 2 150

Rumps 2 150

b) Shins and shanks 900

Clod and sticking 850

Ponies 900

Foreribs 750

3. DANMARK

a) Moerbrad med bimoerbrad 4 950

Filet med entrecôte og tyndsteg 2 550

Inderlaar med kappe 2 350

Tykstegsfilet med kappe 2 300

Klump med kappe 2 300

Yderlaar med laartunge 2 250

4. FRANCE

a) Filet 5 000

Faux filet 2 250

Tende de tranche 2 500

Tranche grasse 2 400

Rumsteak 2 350

Gîte à la noix 2 400

Entrecôte 2 350

Oi times aftes efarmozontai epi toy katharoy varoys symfona me tis diataxeis toy arthroyparagrafostoy kanonismoyEOKarith

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.

(2) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.

(3) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(4) 17 1 () . 2173/79.

(5) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(6) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79.

(7) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(8) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(9) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK: EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-1602 Koebenhavn K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

FRANCE: OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F

Top