EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0090

Richtlijn 93/90/EEG van de Commissie van 29 oktober 1993 betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad

OJ L 277, 10.11.1993, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 46 - 46
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 46 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2000; opgeheven door 300L0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/90/oj

31993L0090

Richtlijn 93/90/EEG van de Commissie van 29 oktober 1993 betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad

Publicatieblad Nr. L 277 van 10/11/1993 blz. 0033 - 0033
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 25 blz. 0046
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 25 blz. 0046


RICHTLIJN 93/90/EEG VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 1993 betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/72/EEG (2) en inzonderheid op artikel 13, lid 1,

Overwegende dat bij het vijfde streepje van artikel 13, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG stoffen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik voor andere categorieën van produkten waarvoor communautaire kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen betreffende de te verstrekken informatie gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 67/548/EEG worden vrijgesteld van sommige bepalingen daarvan, met name die met betrekking tot kennisgeving; dat de Commissie derhalve een lijst van zulke communautaire wetgeving dient vast te stellen;

Overwegende dat er momenteel slechts één communautaire wettekst is die voldoet aan de voorwaarden van het vijfde streepje van artikel 13, lid 1; dat de lijst evenwel op gezette tijden opnieuw zal worden bezien en zonodig worden herzien;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in overeenstemming zijn met het door het Comité voor de aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek uitgebrachte advies over de opheffing van technische handelsbelemmeringen op het gebied van gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van communautaire wetgeving met betrekking tot categorieën van produkten waarvoor communautaire kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen betreffende de te verstrekken informatie, voor de categorieën van stoffen vermeld in de lijst, gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 67/548/EEG, is opgenomen in de bijlage van deze richtlijn.

Artikel 2

1. De Lid-Staten dienen de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om vóór 31 oktober 1993 aan deze richtlijn te voldoen en stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De procedure voor deze verwijzing wordt vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1993.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1.

(2) PB nr. L 258 van 16. 10. 1993, blz. 29.

BIJLAGE

COMMUNAUTAIRE WETGEVING MET BETREKKING TOT CATEGORIEËN VAN PRODUKTEN WAARVOOR COMMUNAUTAIRE KENNISGEVINGS- OF ERKENNINGSPROCEDURES BESTAAN EN WAARVOOR DE EISEN BETREFFENDE DE TE VERSTREKKEN INFORMATIE, VOOR DE AANGEDUIDE CATEGORIEËN VAN STOFFEN, GELIJKWAARDIG ZIJN AAN DIE VAN RICHTLIJN 67/548/EEG 1. Stoffen onderworpen aan de evaluatieprocedure vermeld onder artikel 6 van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB nr. L 230 van 19. 8. 1991, blz. 1).

Top