EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2740

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/93 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 6911, van oorsprong uit Sri Lanka, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

OJ L 248, 6.10.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2740/oj

31993R2740

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/93 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 6911, van oorsprong uit Sri Lanka, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 248 van 06/10/1993 blz. 0004 - 0004


VERORDENING (EEG) Nr. 2740/93 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 6911, van oorsprong uit Sri Lanka, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd voor 1993 bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 6 van Verordening (EEG) nr. 3831/90 schorsing van invoerrechten wordt toegekend voor 1993 aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 6 van genoemde bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 7 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van de douanerechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor de produkten van GN-code 6911, van oorsprong uit Sri Lanka, het individuele plafond is vastgesteld op 882 000 ecu; dat op 16 juni 1993 de invoer in de Gemeenschap van de genoemde produkten van oorsprong uit Sri Lanka door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betreffende produkten weder in te stellen ten opzichte van Sri Lanka,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 9 oktober 1993 wordt de heffing van douanerechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3831/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit Sri Lanka:

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1993.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(2) PB nr. L 396 van 31. 12. 1992, blz. 1.

Top