EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2482

VERORDENING (EEG) Nr. 2482/93 VAN DE COMMISSIE van 7 september 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 31 (volgnummer 40.0310), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

OJ L 228, 9.9.1993, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2482/oj

31993R2482

VERORDENING (EEG) Nr. 2482/93 VAN DE COMMISSIE van 7 september 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 31 (volgnummer 40.0310), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 228 van 09/09/1993 blz. 0031 - 0031


VERORDENING (EEG) Nr. 2482/93 VAN DE COMMISSIE van 7 september 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 31 (volgnummer 40.0310), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd, voor 1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993 wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van categorie 31 (volgnummer 40.0310), van oorsprong uit Indonesië, het plafond 674 000 stuks bedraagt; dat op 14 mei 1993 de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Indonesië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 12 september 1993 wordt de heffing van de invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Indonesië:

/* Tabellen: zie PB */

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1993.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 39.

(2) PB nr. L 396 van 31. 12. 1992, blz. 1.

Top