EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3948

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3948/92 van de Raad van 22 december 1992 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

OJ L 404, 31.12.1992, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 192 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3948/oj

31992R3948

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3948/92 van de Raad van 22 december 1992 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 404 van 31/12/1992 blz. 0005 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0192
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0192


VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 3948/92 VAN DE RAAD van 22 december 1992 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3834/91 (2), inzonderheid op artikel 13, eerste alinea, van bijlage X,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat rekening moet worden gehouden met de stijging van de kosten van levensonderhoud in de derde landen en dat bijgevolg met ingang van 1 januari 1992 de aanpassingscoëfficiënten moeten worden vastgesteld die van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan de ambtenaren die in derde landen zijn gevestigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 1992 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, vastgesteld overeenkomstig de bijlage.

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. HURD

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 361 van 31. 12. 1991, blz. 13.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top